Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Litteratur

LU-föreläsningar

1. Varför forskar människan? (Förslag: Berndt Ehinger)

Föreläsaren blandar ganska personliga reflektioner om vad som fick honom att dras till forskarbanan och om sina första stapplande steg i forskarvärlden med filosofiska resonemang kring forskandets drivkrafter. Vi får också exempel på hur föredragshållarens egen forskning har utvecklats och vilka möjligheter han ser att påverka vår framtid och vår miljö med sina forskningsrön.

2. Vad är vetenskaplig metodik? (Förslag: )

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i vetenskapshistorien och följer naturvetenskapernas metodiska utveckling fram till idag. Vi får så väl filosofiska som handfasta exempel på vikten av noggranna preciseringar och frågeställningar. Föreläsarna ger en mycket klar illustration till den positivistiska vetenskapssynen.

3. Hur sprids information kring vetenskap? (Förslag: Caroline Owman eller Jonas Josefsson)

Här redovisas vilka stora krav det finns på snabbhet i informationsspridandet. Detta tycks vara en egenhet som är extra tydlig inom naturvetenskapen. Det räcker ofta inte bara att vara snabb, man måste också nå ut till rätt tidskrift. Denna inomvetenskapliga information kommer sedan föreläsaren att kontrastera mot det populärvetenskapliga informationskravet och vilka överväganden som är viktiga där.

4. Vad har etik med vetenskap att göra? (Förslag: Elin Bommenel)

I denna föreläsning ställs vi inför etik i verkligheten – vilka etiska frågor ställer sig en vetenskapsman som är genetiker? Målet är att stoppa allvarliga ärftliga sjukdomar, men till vilket pris? Genom fosterdiagnostik kan man förhindra att gravt handikappade barn föds, men priset är ett visst antal spontanaborterade foster. Vi får ta del av en givande dialog där medicinska argument vässas mot etnologiska. Inomvetenskapliga spörsmål som "vetenskapsfusk" och inställningen till djurförsök kommer också att beröras.

5. Kan vetenskap och samhälle gå hand i hand? (Förslag: Eva Kärfve eller Torbjörn Säll)

Föreläsningen denna gång behandlar samspelet mellan vetenskap och samhälle. Vilka gränser sätter samhället för vetenskapen och vilka möjligheter innebär vetenskapen för samhället? Vetenskapens roll som drivkraft i utvecklingen kommer att diskuteras, risker som t.ex. tvångssteriliseringar redovisas för att peka på samhällets ansvar. Etiska rådets arbete diskuteras utifrån forskarens egna erfarenheter av vetenskapliga experiment.

6. Vad är kreativitet? (Förslag: Arne Svensk)

Föreläsaren närmar sig problemet "kreativitet" från två håll. Det första är uppfinnandet-utvecklandet av ett nytt läkemedel. Hur ser denna process ut i verkligheten? Hur stor del är hårt arbete och hur stor del är kreativt tänkande? Den andra angreppspunkten kretsar mer kring perceptionsförmågan, hur olika individer tolkar omgivningen och hur man kanske utifrån detta kan hitta den krative forskaren. Vi får också ta del av ett resonemang kring de eventuella sambanden mellan vetenskaplig och konstnärlig kreativitet.

Eget arbete

Ett fördjupningsarbete om ett vetenskapligt paradigmskifte. Arbetet ska vara i grupper på 2-3 personer och pågår under hela kursen.

Redovisning ska ske i form av en rapport på omkring 10 sidor, samt ett kort föredrag på 10-15 för resten av klassen. För föredraget gäller lite speciella regler: 😊

  1. Föredraget ska vara med stöd av en datorpresentation
  2. Datorpresentationen får innehålla maximalt 10 ord. (Däremot finns det ingen begränsning på hur många bilder den ska innehålla.)
  3. Ni får inte använda kollegieblock/löspapper i A4-format som stöd vid er presentation. Däremot får ni gärna avända "fusklappar" uppklistrade på kartong

Sammanfattning av en viktig naturvetenskaplig händelse på nature.com

Lyssna på podcast på http://www.nature.com/nature/podcast/ alt. läs en transkription på http://www.nature.com/nature/podcast/archive.html.

Gör en muntlig sammanfattning på max två minuter.

Eventuellt kommer detta att ske i samarbete med er engelsklärare.

Gör din egen pseudovetenskap

Länk: https://ehinger.nu/undervisning//starta-har/nyheter/2311-gor-din-egen-pseudovetenskap.html

Vetenskapshistoria

Vetenskapsteori

Relevanta videor på ehinger.nu/undervisning

I ingen särskild ordning alls: