Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling, samt miniräknare. Samtliga svar skall skrivas på detta pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade.

Del I. Ringa in de rätta svaren!

 1. Vilka tre av följande reaktioner är protolyser? (1p)
  1. CH3COOC2H5 + OH → CH3COO- + HOC2H5
  2. H2O + SO2 → H2SO3
  3. H2O + NH3 → OH + NH\({\sf _4^+}\)
  4. HCO\({\sf _3^-}\) + HCO\({\sf _3^-}\) → CO\({\sf _3^{2-}}\) + H2CO3
  5. H2O + H2O → H3O+ + OH
 2. Divätefosfatjonen, H2PO\({\sf _4^{-}}\), kan verka både som syra och som bas. I vilka fyra av följande reaktioner verkar divätefosfatjonen som syra? (1p)
  1. H2PO\({\sf _4^{-}}\) + CO\({\sf _3^{2-}}\) → HPO\({\sf _4^{2-}}\) + HCO\({\sf _3^-}\)
  2. H2PO\({\sf _4^{-}}\) + HSO\({\sf _4^-}\) → H3PO4 + SO\({\sf _4^{2-}}\)
  3. H2PO\({\sf _4^{-}}\) + H2O → HPO\({_4^{2-}}\) + H3O+
  4. H2PO\({\sf _4^{-}}\) + H2PO\({\sf _4^{-}}\) → HPO\({\sf _4^{2-}}\) + H3PO4
  5. H2PO\({\sf _4^{-}}\) + OH → HPO\({\sf _4^{2-}}\) + H2O

Del II. Frågor som bara kräver svar. Glöm inte enhet!

 
 1. Vilken jon finns det alltid i stor mängd i en lösning med pH > 7? (1p)
 2. Vilket pH har en lösning med en oxoniumjonkoncentration på 1,3·10-9 M? (1p)
 3. Reagerar klorgas med fluoridjoner eller bromidjoner eller både och? Skriv också den balanserade reaktionsformeln för reaktionen/reaktionerna! (2p)
 4. Fast koppar och guldjoner kan reagera med varandra enligt följande (obalanserade) formel:

  Cu(s) + Au3+ → Cu2+ + Au(s)

  Dela upp formeln i oxidations- och reduktionsreaktion, och balansera därefter formeln! (3p)

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 1. Koncentrerad saltsyra är 11,8 M. Hur stor volym koncentrerad saltsyra måste du ta och späda till 100 ml för att få en lösning med pH = 1,25? (3p)
 1. Du har 100 ml av två lösningar som vardera har pH = 7,0. Den ena lösningen är destillerat vatten, och den andra är en buffertlösning. Diskutera vad som händer med pH i de båda lösningarna om du tillsätter några ml (a) syra eller (b) bas! (3p)
 2. Du löser 0,22 g calciumhydroxid i vatten. Hur många ml saltsyra med koncentrationen 0,153 M måste du tillsätta för att fullständigt neutralisera calciumhydroxidlösningen? (4p)
 1. Du har två bägare, A och B. I bägare A häller du upp 100 ml 0,25 M tennklorid, SnCl2, och tillsätter en bit aluminium, som väger 0,50 g. I bägare B häller du upp 100 ml 0,25 M aluminiumklorid och tillsätter en bit tenn, som väger 0,50 g.
  1. I vilken bägare sker det en reaktion? (1p)
  2. Skriv den balanserade redoxformeln för den reaktion som sker! (1p)
  3. Beräkna koncentrationen metalljoner av båda slagen i lösningen, då reaktionen upphört! (4p)