Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Tid: 150 minuter (men jag tror knappast ni utnyttjar hela tiden!). Lycka till! //Magnus

Del I. Ringa in de rätta svaren.

Varje korrekt bedömt svarsalternativ ger 0,5 poäng. I varje fråga kan inga, ett, flera eller alla svarsalternativ vara korrekta.

 1. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. Abiogenes är detsamma som uralstring.
  3. Uralstringen innebar att mikroorgansimer kan uppstå varhelst förutsättningarna finns för att kunna härbärgera liv.
  4. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  5. Aeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, men anaeroba kan leva i frånvaro av syre.
  6. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).

 2. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)
  1. Tuberkulos orsakas av en bakterie.
  2. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
  3. En bakteriekoloni är en klump bakterier som fastnat på agarn när man spred ut sin bakterielösning på den.
  4. För att isolera och renstryka en bakterie, använder man en s.k. ympnål.
  5. NB kan användas till att odla bakterier i lösning.
  6. Om ett odlingsmedium är syntetiskt, betyder det att människan tillverkat det.

 3. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)
  1. Metanogena bakterier är en typ av grampositiva bakterier.
  2. Termoacidofila bakterier trivs framför allt i miljöer med extremt höga salthalter.
  3. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
  4. Vid gramfärgning är det viktigt att jobba sterilt endast när man håller på att plocka bakterier, eftersom det inte gör någonting om man råkar få en eller några andra bakterier på sitt objektsglas.
  5. Stafylokocker är en typ av bakterier, som när de delar sig bildar en lång rad med celler.
  6. Både arkebakterier och eubakterier är en slags prokaryota celler.
 4. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)

  Plasmider...

  1. består av RNA och proteiner.
  2. kan innehålla anlag för exotoxiner.
  3. kan innehålla anlag för kvävefixering
  4. kan innehålla anlag för antibiotikaresistens
  5. kan innehålla anlag som är nödvändiga för att cellen skall kunna dela sig.
  6. delar sig (replikeras) oberoende av cellens egen delning, eller om kromosomen replikeras.
 5. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)
  1. Arkebakterier kan delas in i metanogena, halofila och termoacidofila bakterier.
  2. Metanogena bakterier kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
  3. Metanogena bakterier oxiderar vätgas med hjälp av koldioxid, varigenom det bildas vatten och metan.
  4. Halofiler är "saltälskande" bakterier, som kräver mycket hög salthalt för att kunna leva.
  5. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  6. Arkebakterierna har troligen uppstått tidigare än de eukaryota cellerna.
 6. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)
  1. Bakteriens kromosom kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  2. Mitokondrien fungerar som bakteriecellens "kraftverk".
  3. Alla bakterier har en peptidoglykan-cellvägg.
  4. Alla bakterier har minst ett cellmembran bestående av ett dubbellager av fosfolipider, med proteiner instuckna.
  5. En del bakterier har två cellmembran.
  6. Vissa pili kan användas för att överföra genetiskt material.
 7. Vilket/vilka alternativ är sanna? (6x0,5p)
  1. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker syntesen av nytt DNA.
  2. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  3. Om en bakterie trillar från luften ner i t.ex. en NA-platta går den direkt in i log-fas.
  4. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  5. I stationärfasen har all tillväxt avstannat.
  6. När man vill göra experiment med levande bakterier, vill man helst ta bakterier i lag-fas (eftersom de ännu inte börjat dela sig).

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna skall lämnas på annat papper.

 1. Redogör för den serie av experiment Koch gjorde, och som ledde honom till slutsatsen att mjältbrand orsakades av Bacillus anthracis! Rita gärna en eller flera bilder för att förtydliga. (4p)
 2. Bacillus subtilisDu analyserar ett bakterieprov från en höinfusion genom att gramfärga det (som vi gjorde på laborationen). Bakterierna färgas röda, och ser ut som i bilden till höger när du tittar ner i mikroskopet.
  1. Beskriv hur du gör gramfärgningen, samt (kortfattat!) vad som händer i de olika färgningsstegen. (6p)
  2. Vilken bakterie skulle detta kunna vara? Diskutera vad som pekar på att det är den bakterien och vad man (eventuellt) skulle kunna ha att invända mot det. Diskutera i så fall också vad tvetydigheterna skulle kunna bero på. (5p)