Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter. Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Detta papper kan du behålla om du vill.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad innebär det att en mikroorgansim är virulent? (1p)
 2. Vad innebär statitionärfasen i den bakteriella tillväxtkurvan? (1p)
 3. Vad är en kapsomer? (1p)
 4. Vad innebär det att ett odlingsmedium är syntetiskt? (1p)
 5. Ange för följande påståenden, om det gäller för E. coli (E. c.) eller B. subtilis (B. s.). OBS! För att undvika att ni gissar på frågorna, ger korrekt svar 0,5 poäng, och inget svar 0 poäng. Felaktigt svar ger däremot -0,5 poäng!
  1. Från er laboration om antibiotikaresistens, kunde ni se att denna bakterie var ganska känslig för ampicillin. (0,5p)
  2. Denna bakterie färgades röd när ni gjorde gramfärgning på den på laboration. (0,5p)
  3. Denna bakterie har ett s.k. periplasmiskt rum (0,5p)
  4. När man tittar på en något äldre kultur av dessa bakterier i mikroskop, ser man att de är formade som långsmala stickor. (0,5p)
  5. Denna bakterie är känslig för infektion med bakteriofag T4. (0,5p)
  6. Denna bakterie har ett mycket tunt peptidoglykanlager. (0,5p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1.  
  Beskriv fyra väsentliga skillnader mellan pro- och eukaryota celler! (2p)
 2. Redogör för hur ett binalt virus tar sig in i sin värdcell. Rita gärna en bild! (2p)
 3. Vilka skillnader och likheter finns det mellan NA (nutrient agar) och NB (nutrient broth)? (3p)
 4. Beskriv hur ett plaque bildas! (4p)
 5. Förklara hur kommer det sig att penicillin har en utmärkt selektiv toxicitet, medan polymyxin inte har det! (4p)
 6. Föreställ dig att du är biomedicinsk analytiker på ett sjukhus. Ni har fått in en en patient med förskräcklig hosta och hög feber. Från det slem som patienten hostar upp, har ni lyckats isolera bakterier, och för att göra en snabb bestämning av vad det är för slags bakterier, bestämmer ni er för att göra en gramfärgning av dem.
  1. Beskriv hur du går till väga för att gramfärga bakterierna, och vad som händer i de olika stegen! (5p)
  2. Bakterien färgas vackert violett efter din gramfärgning. Diskutera huruvida det är lämpligt att ge patienten penicillin för att bota infektionen! (2p)