Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad finns det för ”bränsle” i en stjärna? (1p)
 2. Vad är en destruent (i ekologisk mening)? (1p)
 3. Vad är förna? (1p)
 4. Vad kallas en
  1. oligotrof
  2. eutrof
  sjö med ett annat ord? (1p)
 5. Dammarna kring Höje å fyller två funktioner. Vilka? (2p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Redogör för den heliocentriska och den geocentriska världsbilden och vad som skiljer dem åt! (3p)
 2. Redogör för energipyramiden, som beskriver hur mycket energi det finns på varje trofinivå i ett ekosystem. Rita gärna en bild som förklarar! (3p)
 3. Nämn en
  1. abiotisk

   och en

  2. biotisk
  faktor som påverkar ett ekosystem, och förklara på vilket sätt den påverkar ekosystemet. (2x2p)
 4. Du stryker en tändsticka mot plånet, tändstickan tar fyr och brinner. Vilka energiomvandlingar sker när du tänder tändstickan? (4p)
 5. Redogör för kolets kretslopp. Rita gärna en bild för att förklara! (5p)