Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

ekologiEkosystem

G-frågor

 1. Vad är ekologi?
 2. Vad är ett ekosystem?
 3. Vad är en
  1. abiotisk
  2. biotisk

  faktor?

 4. Nämn några
  1. abiotiska
  2. biotiska

  faktorer, som påverkar ett ekosystem!

 5. Vad är en population?
 6. Vad är ett samhälle (i ekologisk mening)?
 7. Vad är en näringskedja?
 8. Vad är en näringsväv?
 9. Vad är en producent (i ekologisk mening)?
 10. Vad är en konsument (i ekologisk mening)?
 11. Vad är en toppkonsument (i ekologisk mening)?
 12. Vad är en destruent?
 13. Ungefär hur stor del av den lagrade energin hos producenterna används till att bygga upp förstahandskonsumenterna? Hur stor del av den lagrade energin går alltså förlorad?
 14. Vad är en trofinivå?

VG-frågor

 1. På vilket vis hänger population och samhälle samman (i ekologisk mening)?
 2. Ge ett exempel på en näringskedja!
 3. På vilket vis hänger näringskedjor och näringsvävar samman?
 4. Vad skiljer en förstahandskonsument från en andrahands-/toppkonsument?
 5. Varför är just kväve (i form av nitrater), fosfor (i form av fosfater) och kalium (i form av kaliumjoner) så avgörande för vilka organismer som finns i ett ekosystem?
 6. På vilket vis skiljer sig flödet av olika kemiska ämnen i ett ekosystem från flödet av energi i samma ekosystem?
 7. Beskriv energipyramiden, som beskriver hur mycket energi som finns på varje trofinivå i ett ekosystem!

Ämnenas kretslopp

 

G-frågor

 1. Vad är ett kretslopp?
 2. Vilken är den kemiska formeln för
  1. vatten?
  2. koldioxid?
  3. kvävgas?
  4. nitratjonen?
 3. Varför behöver både växter och djur kväve? (Till vad används kvävet?)
 4. Vad gör en
  1. kvävefixerande bakterie?
  2. denitrifikationsbakterie?

VG-frågor

 1. Beskriv vattnets kretslopp!
 2. Vad händer vid fotosyntesen? Beskriv med egna ord eller med kemiska formler!
 3. Vad händer vid cellandningen? Beskriv med egna ord eller med kemiska formler!
 4. Beskriv kolets kretslopp!
 5. Beskriv kvävets kretslopp!

MVG-frågor

 1. Längs med Höje å har man anlagt ett stort antal dammar. Föreställ dig nu att man bestämmer sig för att ta bort dammarna för att istället bygga hus på marken. Vad kommer det att få för effekter på djur- och växtlivet i och omkring
  1. Höje å?
  2. utloppet i Öresund?

Miljögifter

G-frågor

 1. Ge exempel på några tungmetaller, som är skadliga för miljön!
 2. Vad är den kemiska formeln för
  1. bly?
  2. kadmium?
  3. kvicksilver?
 3. Vad användes/används DDT till?
 4. Vilken typ av skador kan man få av
  1. kadmium?
  2. bly?
  3. kvicksilver?
  4. DDT?
  5. PCB?
  6. dioxiner?

VG-frågor

 1. Hur "bildas" tungmetaller, d.v.s. hur kommer det sig att tungmetaller sprids i miljön?
 2. Tungmetaller kan inte brytas ner. Varför är detta särskilt illa vad det gäller miljön?
 3. Kadmium förekommer ibland som förorening i konstgödsel. Förklara varför detta leder till att rökare är särskilt drabbade av kadmiumförgiftning!
 4. Vad har man gjort för att minska blyutsläppen från bilar?
 5. På vilket vis ledde kvicksilverbetning av utsäde till svåra skador på fågellivet?
 6. I vilka prylar hittar man oftast kvicksilver idag? Vad skall man göra för att undvika att kvicksilvret från dessa prylar sprids i naturen?
 7. Förklara varför användning av DDT lett till stora skador på fågellivet!
 8. Många ämnen, t.ex. kol och kväve rör sig runt i ekosystemet i ett evigt kretslopp. Gäller detta också för miljögifter? Varför/varför inte?

Klimatets inverkan på ekosystemet

G-frågor

 1. På vilket vis påverkar
  1. vind & vatten
  2. ljus
  3. temperatur

  ett ekosystem?

 2. Vilka fem tillväxtzoner räknar man med att vi har i Sverige?
 3. Vad kännetecknar
  1. kalfjället?
  2. Fjällbjörkskogen?
  3. norra barrskogsregionen?
  4. södra barrskogsregionen?
  5. södra lövskogsregionen?

Skogen som ekosystem

G-frågor

 1. Vilka växtskikt kan man identifiera i en skog?
 2. Vad är förna?
 3. Vad är humus?
 4. Vad är jordmån?
 5. Vad är mull?
 6. Vad är blekjord?
 7. Vad är rostjord?
 8. Var finns det brunjord?
 9. Var finns det podsol?
 10. Vad är en indikatorväxt?

VG-frågor

 1. Vad kännetecknar de olika växtskikten i en skog?
 2. Hur är
  1. brunjord
  2. podsol

  uppbyggd?

 3. Jämför brunjord och podsoljord: Vad kännetecknar dem? Varför ser de ut som de gör? Vilka abiotiska och biotiska faktorer påverkar dem?
 4. Vad kännetecknar
  1. urskog?
  2. kulturskog?

Sjön som ekosystem

G-frågor

 1. Vad är kompensationsnivån?
 2. Vad för typer av organismer finns
  1. ovanför
  2. under

  kompensationsnivån?

 3. Vad kännetecknar en sjös
  1. strandzon?
  2. djupbottenzon?
  3. fria vatten?
 4. Vad är en
  1. oligotrof
  2. eutrof

  sjö med ett annat ord?

VG-frågor

 1. Redogör för syresättningen av sjön!
 2. Vad kännetecknar en
  1. oligotrof
  2. eutrof

  sjö?

 3. Vad finns det för faktorer som påverkar om en sjö blir eu- eller oligotrof?

Havet som ekosystem

G-frågor

 1. Vad är sötvatten (i hav/sjöar)?
 2. Vad är saltvatten (i hav/sjöar)?
 3. Vilket är det viktigaste saltet i saltvattnet?
 4. Vad är ett innanhav?
 5. Vad är ett brackvattenhav?
 6. Ge exempel på ett brackvattenhav!
 7. Var (ungefär!) ligger kompensationsnivån i klara, tropiska hav?
 8. Var (ungefär!) ligger kompensationsnivån i mer kustnära områden?
 9. Vad avgör hur mycket alger som kan finnas i havet?

VG-frågor

 1. Förklara varför Östersjön är ett brackvattenhav!
 2. Förklara varför salthalten i Östersjön varierar!
 3. Vilka konsekvenser får det bräckta vattnet för de organismer som lever i det?
 4. Förklara varför blåmusslor på västkusten är större än de som växer på östkusten!
 5. Hur kommer det sig att blåmusslor ändå hör till innanhavets vanligaste bottenlevande djur?

Östersjön och miljön

G-frågor

 1. Vad är Östersjöns språngskikt?
 2. Vilka organismer är de huvudsakliga producenterna i Östersjön?
 3. Vad händer med syrehalten i Östersjön efter höstens kraftiga oväder?
 4. Vilka är de största "övergödarna" kring Östersjön?
 5. Vad är Helsingforskonventionen?

VG-frågor

 1. Varför uppstår språngskiktet i Östersjön?
 2. Vad får språngskiktet för konsekvens för
  1. syresättningen
  2. ekosystemet

  i Östersjön?

 3. Varför krävs det kraftiga oväder för att Östersjön ska syresättas ordentligt?
 4. På vilket vis påverkar
  1. jordbruket
  2. trafiken
  3. avloppsvatten
  4. skogsindustrin

  övergödningen i Östersjön?

 5. Vad får övergödningen av Östersjön för konsekvenser på dess ekosystem?
 6. På vilket vis bidrar Helsingforskonventionen till att förbättra miljön i Östersjön?

MVG-frågor

 1. En konsekvens av den globala uppvärmningen kan vara att vi får varma, sköna höstar med lugnt och vackert väder långt in i oktober-november. Vad kan detta få för effekter på Östersjöns ekosystem?
 2. Diskutera hur vi ska lösa miljöproblemen i Östersjön!

Reningsverket

G-frågor

 1. Vad innebär
  1. mekanisk
  2. kemisk
  3. biologisk

  rening i ett reningsverk?

 2. Vad sker med det slam som bildas i ett reningsverk?

VG-frågor

 1. Varför behövs reningsverk till att rena upp avloppsvattnet från t.ex. Lunds kommun?
 2. Beskriv vad hur avloppsvattnet renas steg för steg i ett reningsverk!
 3. Vad har dammarna omkring ett reningsverk för funktion(er)?

MVG-frågor

 1. Ni gjorde en mätning på vattenkvaliteten uppströms om Källby reningsverk. Om man gör en mätning nedströms om reningsverket, alltså "efter" den plats där reningsverket släpper ut det renade avloppsvattnet från Lunds kommun, hur bör vattenkvaliteten vara där, jämfört med uppströms om reningsverket? Varför det? Är det verkligen så idag? Varför/varför inte?