Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor

Ringa in de rätta svaren!

 1. Vilka tre av följande påståenden är korrekta? (2p)
  1. Alla proteiner är makromolekyler.
  2. Alla makromolekyler är proteiner.
  3. Alla proteiner är enzymer.
  4. Alla enzymer är proteiner.
  5. Ett enzym kan i regel katalysera olika typer av reaktioner, beroende på vilken typ av process som pågår inne i cellen.
  6. Ett enzym kan bara katalysera en enda typ av reaktion.
 2. Människokroppen har en salthalt på c:a 0,9%. Röda blodkroppar, som saknar cellkärna, placeras i några olika medier. Vilka tre av följande påståenden är korrekta? (2p)
  1. Om blodkropparna placeras i ett lämpligt odlingsmedium, kan de börja dela på sig och föröka sig på samma sätt som bakterier som placeras i odlingsmedium.
  2. Om blodkropparna placeras i samma odlingsmedium som ovan, kommer vatten troligen att diffundera ut ur cellerna.
  3. Om blodkropparna placeras i ett provrör med destillerat vatten, kommer vatten att diffundera ut ur cellerna.
  4. Om blodkropparna placeras i ett provrör med havsvatten, kommer vatten att diffundera ut ur cellerna.
  5. Om blodkropparna placeras i ett provrör med destillerat vatten, kommer de till slut att lysera p.g.a. det osmotiska trycket.
  6. Om blodkropparna placeras i ett provrör med havsvatten, kommer de till slut att lysera p.g.a. det osmotiska trycket.
 3. Vilka tre av följande påståenden om mikrotubuli är korrekta? (2p)
  1. Mikrotubuli ingår som en viktig beståndsdel i cilier och flageller.
  2. Organeller kan förflyttas längs med mikrotubuli.
  3. Under mitosen separeras systerkromatiderna från varandra med hjälp av mikrotubuli.
  4. Mikrotubuli är en viktig beståndsdel i muskelceller, och medverkar till att musklerna drar ihop sig.
  5. Mikrotubuli består av hoptvinnade buntar av fiberproteiner, som i sin tur kan vara keratin.
  6. Mikrotubuli kan sägas vara det egentliga cellskelettet, som ger cellen en stor del av sin stadga.
 1. Vilka tre av följande påståenden om ER (endoplasmatiska nätverket) är korrekta? (2p)
  1. Lysosomer bildas och fylls med innehåll i ER.
  2. Proteiner märks upp med ”adresslappar” och sorteras i ER för att sedan transporteras vidare ut i cellen.
  3. ER fungerar som en slags membranfabrik, där nytt membran tillverkas för att sedan skickas vidare ut i cellen.
  4. ER fungerar som en slags enzymstation, där många av cellens viktiga enzymer sitter.
  5. Membranet i ER är en fortsättning på kärnmembranet, och hänger ihop med detta.
  6. I eukaryota celler sitter ribosomerna inte på ER, utan flyter fritt i cytoplasman.
 2. Vilka tre av följande påståenden om virus är korrekta? (2p)
  1. Alla virus har någon form av nukleinsyra innesluten i en kapsid.
  2. Alla virus är inneslutna i någon form av membran.
  3. Alla virus bär med sig någon form av enzym för att underlätta replikationen.
  4. För att kunna föröka sig, måste viruset först ta sig in en värdcell.
  5. Nukleinsyran hos olika virus kan vara t.ex. enkelsträngat, linjärt RNA eller dubbelsträngat cirkulärt DNA.
  6. Virus som infekterar eukaryota celler kallas för fager.
 3. Vilka tre av följande påståenden om cellandningen är korrekta? (2p)
  1. Ju högre energiförbrukning en cell har, desto fler mitokondrier finns det i den.
  2. Glykolysen sker i cytoplasman, och inte i mitokondrien.
  3. När glukos spjälkats i glykolysen bildas citronsyra.
  4. Utan syre kan bara glykolys ske.
  5. I citronsyracykeln används syrgas till att spjälka av kolatomer (i form av koldioxid, CO2) från bl.a. citronsyra.
  6. I andningskedjan bildas ATP genom att glukos oxideras.

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på dessa frågor skall lämnas på annat papper.

 1. För att motverka diarré ger man ibland patienten fruktsocker, som upptas mycket effektivt i cellerna i tunntarmen. Förklara varför detta motverkar diarré! (3p)
 2. Rita en schematisk bild av en fosfolipid, och förklara med hjälp av den hur det går till när miceller bildas. (3p)
 3. Utred huruvida selektiva (passiva) transportörer är enzym eller inte! (4p)
 4. Förklara vad ett virus-plaque är, och hur de bildas. (4p)

Facit

Betygsgränser

Max: 26,0
Medel: 18,3
G: 10,5
VG: 17,5
MVG: 22,0
 1. a, d, f
 2. d, e
 3. a, b, c
 4. c, d, e
 5. a, d, e
 6. a, b, d
 7. När fruktsockret tas upp i cellerna, minskar vattenkoncentrationen i dessa (1p). Vattenkoncentrationen inne i tarmen blir därmed högre än vattenkoncentrationen i cellerna (1p). Eftersom vattnet "vill" diffundera längs sin koncentrationsgradient, flyter det in i cellerna, avföringen blir mindre vattnig, och diarrén motverkas (1p).
 8. Snygg bild med hydrofilt huvud (0,5p), hydrofoba svansar (0,5p). Hydrofila huvuden vänder sig ut mot lösningen (vattnet) (0,5p) eftersom de är vattenlösliga (0,5p); hydrofoba svansar är inte vattenlösliga (0,5p), och vänder sig därför från vattnet – in mot mitten av micellen (0,5p).
 9. Ett enzym är ett protein (1p), som katalyserar en specifik reaktion (1p). För det första passar selektiva transportörer in på detta, eftersom de är proteiner (1p). Selektiva transportörer transporterar också bara en sorts partiklar, t.ex. Na+-joner. Därför kan man också säga att de katalyserar en specifik reaktion (1p).
 10. Ett virusprov blandas med ett värdcellsprov (t.ex. fager blandas med bakterier), gjuts in i s.k. mjukagar och tillåts växa ut (ofta över natt, i 37°C) (1p). Där en viruspartikel infekterat en värdcell, kommer det att bildas ett plaque, som är en klar fläck, där inga värdceller vuxit (1p). Det bildas genom att en viruspartikel infekterar en enda cell, som lyserar (1p). Nybildade viruspartiklar sprids till intilliggande värdceller, som infekteras, och så sprider det sig ungefär som ringar på vattnet (1p).