Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Introduktion

E-frågor

 1. Vad är en växt?
 2. Vad är en
  1. kryptogam?
  2. fanerogam?
 3. Vad händer vid fotosyntesen?
 4. Vad har klorofyllet för uppgift?
 5. Vad är rubisko?
 6. Vad är ledningssträngar?
 7. Vad är en vakuol?

C-frågor

 1. Förklara hur det kommer sig att vatten- och landväxter ser så olika ut i sin uppbyggnad!
 2. Vad skiljer mossor och ormbunkar från fröväxter?

Växternas celler och vävnader

E-frågor

 1. Vad är
  1. plasmodesmata? (ledtrådar)
  2. kloroplast? (ledtrådar)
  3. vakuol? (ledtrådar)
 2. Vad är en växts
  1. epidermis? (ledtrådar)
  2. grundvävnad? (ledtrådar)
  3. ledningsvävnad? (ledtrådar)
  4. meristem? (ledtrådar)
 3. Vad transporteras i växtens
  1. xylem? (ledtrådar)
  2. floem? (ledtrådar)

Växternas livscykel

E-frågor

 1. Hur länge lever en växt som är
  1. annuell? (ledtrådar)
  2. bienn? (ledtrådar)
  3. perenn? (ledtrådar)
 2. Vad är en
  1. stickling? (ledtrådar)
  2. stolon? (ledtrådar)
  3. klon? (ledtrådar)
 3. Vad betyder det att en cell har en
  1. diploid kromosomuppsättning? (ledtrådar)
  2. haploid kromosomuppsättning? (ledtrådar)
 4. Vad är det för skillnad på sporer och frön? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för hur befruktning sker hos
  1. mossor. (ledtrådar)
  2. ormbunkar. (ledtrådar)
  3. fröväxter. (ledtrådar)

A-frågor

 1. Jämför mossornas, ormbunkarnas och fröväxternas förökning med avseende på kravet på flytande vatten. Hur avspeglar detta evolutionen? (Ledtrådar)

Växtens transportsystem

E-frågor

 1. Vad transporteras i växtens
  1. xylem? (ledtrådar)
  2. floem? (ledtrådar)
 2. Vad transporteras inte i växtens xylem eller floem? (Ledtrådar)
 3. Vad är
  1. en trakeid? (ledtrådar)
  2. ett kärl? (ledtrådar)
 4. Vad är rotens endodermis? (Ledtrådar)
 5. Vad är klyvöppningar? (Ledtrådar)
 6. Vad transporteras i floemet och hur transporteras det under
  1. våren? (ledtrådar)
  2. sommaren? (ledtrådar)
  3. sensommaren/hösten? (ledtrådar)

C-frågor

 1. Rita upp ett tvärsnitt av en rot, och namnge de olika delarna! (Ledtrådar)
 2. Förklara hur rottrycket uppstår! (Ledtrådar)
 3. Vad skiljer floem och xylem åt? (Ledtrådar)
 4. Rita och förklara hur floemet är uppbyggt. (Ledtrådar)
 5. Förklara varför ett träd dör om det ringbarkas? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Förklara hur vätebindningar kan göra att träd kan växa och bli över 100 meter höga! (Ledtrådar)

Fotosyntesen

E-frågor

 1. Vilken är fotosyntesens summaformel? (Ledtrådar)
 2. Vad är en kloroplast? (Ledtrådar)
 3. Vad är tylakoider? (Ledtrådar)
 4. Vilka två viktiga molekyler bildas i fotosyntesens ljusberoende reaktion? (Ledtrådar)
 5. Vilken molekyl går åt (fixeras) i fotosyntesens icke-ljusberoende reaktion? (Ledtrådar)
 6. Vilket protein sköter fixeringen av koldioxid? (Ledtrådar)
 7. Vilken molekyl i Calvin-cykeln kan gå vidare till syntes av exempelvis glukos? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för hur ATP bildas i fotosyntesens ljusberoende reaktion. (Ledtrådar)
 2. Redogör för hur NADPH bildas i fotosyntesens ljusberoende reaktion. (Ledtrådar)
 3. Redogör för enzymet rubiscos funktion i fotosyntesens icke-ljusberoende reaktion. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Det finns herbicider (växtgifter) som fungerar som "frikopplare". Det innebär att de punkterar tylakoidens membran, så att exempelvis joner kan flöda fritt fram och tillbaka. Förklara varför detta leder till att växten dör! (Ledtrådar)
 2. Det finns herbicider som binder till PSII (fotosystem II) och hindrar dess funktion genom en form av icke-kompetitiv inhibition. Förklara varför detta leder till att växten dör! (Ledtrådar)
 3. Det finns herbicider som binder till PSI (fotosystem I) och där agerar som oxidationsmedel. Förklara varför detta leder till att växten dör! (Ledtrådar)

Gamla instuderingsfrågor

Vattnets betydelse för växten

E-frågor

 1. Vad är turgor?
 2. Vad är transpiration?
 3. Varför är mossor och ormbunkar beroende av vatten för sin fortplantning?

C-frågor

 1. Förklara mekanismerna bakom att växten kan ta upp vatten med rötterna, och hur vattnet transporteras till bladen där fotosyntesen sker!
 2. Förklara hur klyvöppningarna påverkas av vattenpotentialen!
 3. Beskriv
  1. mossornas
  2. ormbunkarnas

  könliga fortplantning

 4. Jämför kryptogamernas och fanerogamernas fortplantning!

Rotens betydelse för växten

E-frågor

 1. Vad är en
  1. enhjärtbladig
  2. tvåhjärtbladig

  växt?

 2. Ge exempel på en
  1. enhjärtbladig
  2. tvåhjärtbladig

  växt!

 3. Vad fyller roten för funktion(er) hos växten?
 4. Vad kännetecknar rotens
  1. epidermis?
  2. cortex (grundvävnad)
  3. endodermis?
  4. ledningsvävnad?

C-frågor

 1. Rita upp ett tvärsnitt av en rot, och namnge de olika delarna!
 2. Rita upp ett längdsnitt av en rotspets, och namnge de olika delarna!
 3. Förklara hur rottrycket uppstår!

Stammen

E-frågor

 1. Vilka vävnader består stammen av?
 2. Hur hålls örtstammar upprätta?
 3. Vad transporterar
  1. floemet?
  2. xylemet?
 4. Vad är
  1. trakeider?
  2. kärl?
 5. Vad är
  1. silrörsceller?
  2. följeceller?
 6. Vad är en silplatta?

C-frågor

 1. Beskriv xylemets uppbyggnad!
 2. Jämför trakeider och kärl: Vad finns det för skillnader/likheter?
 3. Xylemets uppbyggnad bidrar till att vattnet kan transporteras från rötterna och marken upp till bladen. Beskriv på vilket vis det gör detta!

Bladet

E-frågor

 1. Vad är ”bladnerver”?
 2. Vad är
  1. palissadvävnad?
  2. svampvävnad?
 3. Vad är en klyvöppning, och vad har den till uppgift?
 4. Vad är klorofyll och karoten?

C-frågor

 1. Vad fyller ”bladnerverna” för funktion?
 2. Rita ett tvärsnitt av ett blad. Markera 12 olika strukturer, och namnge dem!
 3. Jämför palissadvävnad och svampvävnad: På vilket vis påverkar deras respektive struktur hur de utövar sin funktion?
 4. När klyvöppning är öppen är det bra för växten på ett vis – men dåligt för den på ett annat. Förklara varför klyvöppningarna inte hela tiden kan stå öppna (eller vara stängda)!
 5. Hur regleras klyvöppningens öppning och stängning?
 6. Vad är ett aktionsspektrum?
 7. Vilka faktorer påverkar fotosynteshastigheten, och hur påverkas den av dem?

A-frågor

 1. Det finns de som hävdar att den befarade växthuseffekten till följd av stora koldioxidutsläpp aldrig kommer att inträffa. Vad har de för skäl att säga så? Och vad kan man anföra för skäl mot dessa argument? Tag hjälp av dina kunskaper i Naturkunskap A!

Fotosyntesens biokemi

E-frågor

 1. Vilka är utgångsämnena (reaktanterna) i fotosyntesen?
 2. Vad bildas vid fotosyntesen?
 3. Skriv den kemiska formeln för fotosyntesen (summaformeln)!
 4. Fotosyntesen består i själva verket av två delreaktioner. Vad kallas de?
 5. Vad är en kloroplast?
 6. Rita en kloroplast i genomskärning.
  1. Vad heter de strukturer där ljuset fångas upp?
  2. Vad består dessa strukturer av?
 7. Vad har klorofyllet till uppgift?

C-frågor

 1. Beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen!
 2. Beskriv med kemisk formel vad som händer i den ljusinfångande reaktionen! Formeln behöver inte vara balanserad.
 3. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den ljusinfångande reaktionen?
 4. Beskriv med egna ord vad som händer vid den koldioxidbindande reaktionen!
 5. Redogör för det cykliska förlopp, vid vilket koldioxid fixeras, och ”råvaror” för tillverkning av glukos bildas!

Växternas tillväxt

E-frågor

 1. Sex olika faktorer kan sägas påverka hur en växt växer. Vilka?
 2. Vad är växthormoner?
 3. Vad är delningsvävnader?

C-frågor

 1. Förklara hur
  1. ljus
  2. gravitation
  3. fuktighet
  4. temperatur
  5. beröring
  6. växthormoner

  påverkar hur en växt växer!

 2. Redogör för hur en nybildad växtcell kan växa i storlek!
 3. Förklara hur trädens årsringar bildas!