Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

  1. Vad är en organell? (2p)
  2. Vad är det för skillnad på pepsin och pepsinogen? (2p)
  3. Var finns den gula fläcken, och vad består den av? (2p)
  1. Fyra olika typer av vävnad bygger upp människans alla organ. Namnge dessa vävnadstyper, och beskriv kort (med 1-2 meningar) vad som kännetecknar var och en av dem. (6p)
  2. Rita en schematisk bild av en eukaryot cell. Rita in 14 olika strukturer, namnge dem, och förklara med 1-2 meningar vad de har för uppgift i cellen! (7p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Utred huruvida selektiva (passiva) transportörer är enzym eller inte! (4p)
  2. Inom fosterutvecklingen talar man om groddblad. Vad är detta, och hur bildas de? Rita gärna en bild för att förtydliga. Ge också exempel på vad de kan ge upphov till hos det färdiga fostret! (7p)
  3. Förklara hur osmotiskt tryck uppstår! Rita gärna en förklarande bild. (3p)
  4. När man är varm, som under varma sommardagar, eller när man har jobbat fysiskt, är huden ofta lite rödare i ansiktet och på kroppen än vad man är under kalla vinterdagar, eller när man suttit still under en lång tid. Redogör för vad beror skillnaden på, och de mekanismer som ger upphov till detta. (4p)
  5. Du tar en tugga av en hamburgare. Redogör för matens väg genom kroppen, och vad som händer med den, fram till och med att en del lämnar kroppen i form av avföring, och en annan del i form av koldioxid! Denna fråga kommer att bedömas med betyget IG, G, VG eller MVG.