Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Diffust nerv­syst­em
 • Ra­di­al­nerv
 • Cen­tra­la nerv­sys­te­met (CNS)
 • Pe­ri­fe­ra nerv­sys­te­met (PNS)
 • En­te­ris­ka nerv­sys­te­met (”buk­hjär­nan”)
 • Hjärna
 • Rygg­märg
 • Af­fe­ren­ta ner­ver
 • Sen­so­ris­ka ner­ver
 • Ef­fe­ren­ta ner­ver
 • Mo­to­ris­ka ner­ver
 • So­ma­tis­ka nerv­sys­te­met
 • Au­to­no­ma nerv­sys­te­met
 • Pa­ra­sym­pa­tis­ka nerv­sys­te­met
 • Sym­pa­tis­ka nerv­sys­te­met
 • Neuron
 • Axon
 • Den­drit
 • Nerv­bunt
 • Nerv
 • Mye­lin­ski­dor
 • Schwann­cell
 • Glia­cell
 • Ran­viersk nod
 • Synaps
 • Neu­ro­trans­mit­tor
 • Ace­tyl­ko­lin
 • Vi­lo­po­ten­ti­al
 • Ak­tions­po­ten­ti­al
 • Mem­bran­po­ten­ti­al
 • Hy­per­po­la­ri­se­ring
 • Re­frak­tär­pe­ri­od
 • Na+/K+-pump
 • Na+-kanal
 • K+-kanal
 • Re­cep­tor
 • Kra­ni­um
 • Hjärn­hin­nor
 • Ce­re­bro­spi­nal­vät­ska (hjärn- och rygg­märgs­vät­ska)
 • Blod-/hjärn­bar­ri­ä­ren
 • Ven­tri­kel
 • Hjärn­stam (”rep­til­hjär­nan”)
 • För­läng­da mär­gen
 • Mitt­hjär­na
 • Bryg­gan
 • Hy­po­ta­la­mus
 • Hip­po­cam­pus
 • Ba­sa­la gang­li­er (ba­sa­la kär­nor)
 • Lukt­lob
 • Lill­hjär­na
 • Grå sub­stans
 • Vit sub­stans
 • Stor­hjär­na
 • Fron­tal­lob
 • Hjäss­lob
 • Nack­lob
 • Tin­ning­lob
 • Cen­tral­få­ra
 • Hjärn­bark
 • Hjärn­balk
 • Re­flex­bå­ge
 • Kort­va­rigt sen­so­riskt min­ne
 • Kort­tids­min­ne (ar­bets­min­ne)
 • Lång­tids­min­ne
 • REM-sömn (dröm­sömn)
 • Yt­lig sömn
 • Djup sömn

Du ska också kunna:

 • Förklara hur nervsignalen färdas längs en nervcell och förs över mellan celler.
 • Redogöra för sömnens betydelse för inlärning och hälsa.