Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Del I. Ringa in de rätta alternativen

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers utseende och släktskap är korrekta?
  1. Arkéer har en mycket annorlunda struktur jämfört med bakterier.
  2. Arkéer och bakterier är mycket nära släkt.
  3. Kocker är kulformiga bakterier.
  4. Nukleoiden innehåller bakteriekromosomen.
  5. Pili finns hos både bakterier och eukaryota celler.
  6. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER).

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om odling av mikroorganismer är korrekta?
  1. De allra flesta bakterier är farliga för människan eller skadliga på annat sätt.
  2. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  3. NA är ett fast odlingsmedium, medan NB är flytande.
  4. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  5. För att isolera en bakterie från en blandkultur använder man en s.k. rackla.
  6. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är korrekta?
  1. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  2. I den bakteriella tillväxtkurvans lag-fas förbereder sig bakterierna för den nya tillväxtmiljön.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. I stationärfasen har all celldelning avstannat.
  5. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
  6. Fastän bakterieodlingen går in i dödsfas, sker det en viss celldelning.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 4. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell kemoterapi är korrekta?
  1. Penicillinet upptäcktes av sir Alexander Fleming.
  2. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.
  3. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar
  4. Den verksamma beståndsdelen i penicillinet är b-laktamas.
  5. De penicillinbindande proteinerna (PB-proteinerna) är enzymer som bygger upp peptidoglykan.
  6. Lysozym fungerar på samma sätt som penicillin.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 5. Vilka tre av följande påståenden om skolans favoritbakterier Escherichia coli och Bacillus subtilis är korrekta?
  1. E. coli är mer känslig för penicillin än vad B. subtilis är.
  2. E. coli är en grampositiv bakterie.
  3. E. coli är vanligt förekommande i skämd (dålig) mat.
  4. B. subtilis har ett periplasmiskt rum.
  5. B. subtilis kallas ibland för ”höbakterien” eftersom den påträffas i exempelvis hö (gräs).
  6. B. subtilis har en mängd lipopolysackarider (LPS) på sin yta.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 6. Vilka tre av följande påståenden om virus är korrekta?
  1. Många virus består bara av en nukleokapsid.
  2. Växtpatogena virus har ofta ett skyddande membran runt kapsiden.
  3. De största virusen är ungefär lika stora som en normalstor bakterie.
  4. Fager tar sig in i bakterier via direkt fusion.
  5. När en virusinfektion går in i lysogen fas infogas virusets DNA ofta i värdcellens genom.
  6. När en virusinfektion går in i lysogen fas, bildas det inte omedelbart en massa nya viruspartiklar.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och markera och namnge åtminstone sex olika delar i cellhöljet!

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Redogör för hur ett binalt virus tar sig in i sin värdcell. Rita gärna en bild!

  Svara på frågor om och beskriva företeelser inom bioteknik (1/1/0)

 2. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur det kan komma sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan!

  Frågor som rör bioteknikens betydelse för individ och samhälle (1/1/0)