Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Glöm inte skriva namn och klass på alla papper!

Del I. Frågor bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. DNA kan sägas ha två funktioner. Vilka? (2p)
 2. Vad är överkorsningar, och under vilken fas i meiosen sker de? Rita gärna en bild! (3p)
 3. Vad karakteriserar en diploid cell? (1p)
 4. Vad är en mutation? (1p)
 5. Vad är en centromer? Rita gärna en bild! (1p)
 6. Det finns ett slags virus, som infekterar bakterier.
  1. Vad kallas de? (1p)
  2. Rita en bild, och beskriv översiktligt deras byggnad! (3p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 1. Rita en eukaryot cell! Välj ut 8 olika strukturer i den cell du ritat, och förklara vad de har för uppgift i cellen. (16 poäng)
 2. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  3’-TACCGTATGGCGATC-5’

  1. Vilken blir det resulterande mRNA:t efter transkriptionen? (2p)
  2. Redogör för hur själva translationen går till. Rita gärna en bild (eller flera)! I din redogörelse skall följande begrepp ingå (inte nödvändigtvis i denna ordningen): A-plats, aminosyra, antikodon, elongering, kodon (triplett), mRNA, P-plats, protein, release factor (RF), RNas, rRNA, ribosomens lilla subenhet, ribosomens stora subenhet, tRNA. (14p)
  3. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den medföljande genetiska kodnyckeln, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)! (2p)
 3. Både i mitosen och meiosen finns metafasstadier. Redogör för likheter och skillnader mellan de olika metafasstadierna! (7p)
 4. Det s.k. tryptofan-operonet (trp-operonet) hos E. coli-bakterien, innehåller gener som ansvarar för tillverkning av aminosyran tryptofan. Beskriv och förklara vad som händer på DNA-nivå om du har odlat E. coli i en tryptofanfattig miljö, och plötsligt flyttar över dem i en tryptofanrik miljö. Rita gärna en bild! (6p)