Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande strukturer kan finnas både hos prokaryota och eukaryota celler? (3p)
  1. Ribosomer
  2. Plasmider
  3. Cellvägg
  4. Endoplasmatiskt nätverk
  5. Cellmembran
  6. Mitokondrier
 2. Vilka tre påståenden om celler och cellstrukturer sanna? (3p)
  1. En prokaryot cell kännetecknas bl.a. av att den inte har någon cellkärna.
  2. Eukaryota celler kan inte ha cellvägg.
  3. Prokaryota celler har inga organeller.
  4. Proteiner har oftast formen av en rak kedja.
  5. Det finns proteiner i alla organismer, från de minsta bakterierna till de största däggdjuren.
  6. Proteiner består huvudsakligen av kvävebaser.
 3. Vilka tre av följande påståenden om nukleinsyrornas struktur och funktion är sanna? (3p)
  1. I DNA-molekylen basparar adenin med uracil och guanin med cytosin.
  2. Om man vecklade ut allt DNA som finns i en enda mänsklig cell, skulle man få en tråd som var flera hundra meter lång.
  3. I en dubbelsträngad DNA-molekyl är antalet adenin alltid lika med antalet cytosin.
  4. Både DNA-molekylen och RNA-molekylen har en ryggrad av omväxlande socker- och fosfatgrupper.
  5. Bakteriekromosomer är som regel cirkulära (ringslutna).
  6. Plasmider är som regel cirkulära (ringslutna).
 1. Vilka tre av följande påståenden om transkriptionen är sanna? (3p)
  1. Transkriptionen är som aktivast när genen är hårt packad.
  2. Introner är ”skräp-DNA”, som inte behövs för proteinsyntes, utan klipps bort.
  3. Transkriptionen avslutas när RNA-polymeraset når ett s.k. stoppkodon.
  4. Regulatorgenen producerar ett reglerande protein, som binder till DNA-molekylen.
  5. Bakteriers mRNA har som regel en stor mängd introner i sig.
  6. Hos människor kan genregleringen skötas av hormoner.
 2. Vilka tre av följande påståenden om replikation av DNA är sanna? (3p)
  1. Replikationen av DNA sker under cellcykelns interfas.
  2. Mängden DNA i en delningskromosom är dubbelt så stor som i en ”vanlig” kromosom.
  3. Delningskromosomer består till ganska stor del av histoner.
  4. Nukleosomen är den del av cellkärnan, där replikationen sker.
  5. När inte cellen håller på att dela sig, är allt DNA mycket löst packat.
  6. Replikationen avlutas när DNA-polymeraset stöter på s.k. stoppsekvenser.
 3. Vilka tre av följande påståenden om mitos är sanna? (3p)

  För att kunna värdera de här påståendena, kan det vara till hjälp att du först ritar upp mitosen på ett annat papper.

  1. Cellen har sin huvudsakliga metabola aktivitet under interfasen.
  2. Under profasen bildas en fullständig kärnspole.
  3. En fullständig kärnspole bildas när centrosomernas proteintrådar bundit till delningskromosomernas centromerer.
  4. Under metafasen dras systerkromatiderna mot varsin centrosom.
  5. Under metafasen samlas alla delningskromosomerna i cellens ekvatorialplan.
  6. Under telofasen löses kärnspolen upp.
 4. Vilka tre av följande påståenden om meios är sanna? (3p)

  För att kunna värdera de här påståendena, kan det vara till hjälp att du först ritar upp meiosen på ett annat papper.

  1. En diploid cell har sammanlagt två kromosomer.
  2. En haploid cell har alltid ett udda antal kromosomer.
  3. Överkorsningar sker i regel under meiosens profas I.
  4. Homologa kromosomer innehåller samma gener, men behöver inte vara identiska i övrigt.
  5. Under anafas II i meiosen dras delningskromosomerna mot var sin centrosom.
  6. Efter fullbordad meios har det bildats fyra dotterceller från en enda modercell.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Betrakta cellerna i figuren nedan.

  Vad visas på bilden?

  I vilka olika faser befinner sig cellerna, A, B, C resp. D? (4p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  TACGCCTGACTGATC

  1. Vilken blir det resulterande mRNA:t efter transkriptionen? (2p)
  2. Redogör för hur själva translationen går till. Rita gärna en bild (eller fler! I din redogörelse skall följande begrepp ingå (inte nödvändigtvis i den här ordningen): A-plats, aminosyra,antikodon, elongering, kodon (triplett), mRNA, P-plats, protein, release factor (R (kallas ibland också ”stoppfaktor” eller ”släppfaktor”), RNas, rRNA, ribosomens lilla subenhet, ribosomens stora subenhet, tRNA. (7p)
  3. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den medföljande genetiska kodnyckeln, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)! (2p)