Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ekosystem

Frågor på E-nivå

 1. Vad är ekologi? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett ekosystem? (Ledtrådar)
 3. Vad är en
  1. abiotisk
  2. biotisk

  faktor? (Ledtrådar)

 4. Nämn några
  1. abiotiska
  2. biotiska

  faktorer, som påverkar ett ekosystem! (Ledtrådar)

 5. Vad är en population? (Ledtrådar)
 6. Vad är ett samhälle (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 7. Vad är en näringskedja? (Ledtrådar)
 8. Vad är en näringsväv? (Ledtrådar)
 9. Vad är en producent (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 10. Vad är en konsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 11. Vad är en toppkonsument (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 12. Vad är en destruent? (Ledtrådar)
 13. Ungefär hur stor del av den lagrade energin hos producenterna används till att bygga upp förstahandskonsumenterna? Hur stor del av den lagrade energin går alltså förlorad? (Ledtrådar)
 14. Vad är en trofinivå? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. På vilket vis hänger population och samhälle samman (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)
 2. Ge ett exempel på en näringskedja! (Ledtrådar)
 3. På vilket vis hänger näringskedjor och näringsvävar samman? (Ledtrådar)
 4. Vad skiljer en förstahandskonsument från en andrahands-/toppkonsument? (Ledtrådar)
 5. Varför är just kväve (i form av nitrater), fosfor (i form av fosfater) och kalium (i form av kaliumjoner) så avgörande för vilka organismer som finns i ett ekosystem? (Ledtrådar)
 6. På vilket vis skiljer sig flödet av olika kemiska ämnen i ett ekosystem från flödet av energi i samma ekosystem? (Ledtrådar)
 7. Beskriv energipyramiden, som beskriver hur mycket energi som finns på varje trofinivå i ett ekosystem! (Ledtrådar)

Ämnenas kretslopp

Frågor på E-nivå

 1. Vad är ett kretslopp? (Ledtrådar)
 2. Vilken är den kemiska formeln för
  1. vatten? (ledtrådar)
  2. koldioxid? (ledtrådar)
  3. kvävgas? (ledtrådar)
  4. nitratjonen? (ledtrådar)
 3. Varför behöver både växter och djur kväve? (Till vad används kvävet?) (Ledtrådar)
 4. Vad gör en
  1. kvävefixerande bakterie? (ledtrådar)
  2. denitrifikationsbakterie? (ledtrådar)
  (Ledtrådar)
 5. Hur mycket av jordens vatten är söt- respektive saltvatten? (Ledtrådar)
 6. Vad innebär
  1. evaporation? (ledtrådar)
  2. transpiration? (ledtrådar)
 7. Hur stor andel av atmosfären består av koldioxid? (Ledtrådar)
 8. Till vad behöver organismer kväve? (Ledtrådar)
 9. Atmosfären består till ungefär 79% av kvävgas, N2. För att växter ska kunna ta upp kvävet, måste det vara i en annan kemisk form. Vilken? (Ledtrådar)
 10. Vad innebär kvävefixering? (Ledtrådar)
 11. Hur återbildas kvävgas och går tillbaka till atmosfären? (Ledtrådar)
 12. Till vad behöver organismer fosfor? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Beskriv vattnets kretslopp! (Ledtrådar)
 2. Vad händer vid fotosyntesen? Beskriv med egna ord eller med kemiska formler! (Ledtrådar)
 3. Vad händer vid cellandningen? Beskriv med egna ord eller med kemiska formler! (Ledtrådar)
 4. Beskriv kolets kretslopp! (Ledtrådar)
 5. Beskriv kvävets kretslopp! (Ledtrådar)
 6. Beskriv fosforns kretslopp! (Ledtrådar)
 7. På vilket sätt deltog fosforn i den "gröna revolutionen"? (Ledtrådar)

Frågor på A-nivå

 1. Den mänskliga förbränningen av fossila bränslen påverkar kolets krestslopp. Diskutera på vilket sätt! (Ledtrådar)
 2. På vilket sätt påverkas kvävets och fosforns kretslopp av att människans använder konstgödsel? (Ledtrådar)
 3. Varför är det så svårt att lösa problemet med "peak fosfor"? (Ledtrådar)
 4. Längs med Höje å har man anlagt ett stort antal dammar. Föreställ dig nu att man bestämmer sig för att ta bort dammarna för att istället bygga hus på marken. Vad kommer det att få för effekter på djur- och växtlivet i och omkring
  1. Höje å? (ledtrådar)
  2. utloppet i Öresund? (ledtrådar)
  (Externa ledtrådar)

Miljögifter

Frågor på E-nivå

 1. Ge exempel på några tungmetaller, som är skadliga för miljön!
 2. Vad är den kemiska formeln för
  1. bly?
  2. kadmium?
  3. kvicksilver?
 3. Vad användes/används DDT till?
 4. Vilken typ av skador kan man få av
  1. kadmium?
  2. bly?
  3. kvicksilver?
  4. DDT?
  5. PCB?
  6. dioxiner?

Frågor på C-nivå

 1. Hur "bildas" tungmetaller, d.v.s. hur kommer det sig att tungmetaller sprids i miljön?
 2. Tungmetaller kan inte brytas ner. Varför är detta särskilt illa vad det gäller miljön?
 3. Kadmium förekommer ibland som förorening i konstgödsel. Förklara varför detta leder till att rökare är särskilt drabbade av kadmiumförgiftning!
 4. Vad har man gjort för att minska blyutsläppen från bilar?
 5. På vilket vis ledde kvicksilverbetning av utsäde till svåra skador på fågellivet?
 6. I vilka prylar hittar man oftast kvicksilver idag? Vad skall man göra för att undvika att kvicksilvret från dessa prylar sprids i naturen?
 7. Förklara varför användning av DDT lett till stora skador på fågellivet!
 8. Många ämnen, t.ex. kol och kväve rör sig runt i ekosystemet i ett evigt kretslopp. Gäller detta också för miljögifter? Varför/varför inte?

Klimatets inverkan på ekosystemet

Frågor på E-nivå

 1. På vilket vis påverkar
  1. vind & vatten
  2. ljus
  3. temperatur

  ett ekosystem?

 2. Vilka fem tillväxtzoner räknar man med att vi har i Sverige?
 3. Vad kännetecknar
  1. kalfjället?
  2. Fjällbjörkskogen?
  3. norra barrskogsregionen?
  4. södra barrskogsregionen?
  5. södra lövskogsregionen?

Skogen som ekosystem

Frågor på E-nivå

 1. Vilka växtskikt kan man identifiera i en skog?
 2. Vad är förna?
 3. Vad är humus?
 4. Vad är jordmån?
 5. Vad är mull?
 6. Vad är blekjord?
 7. Vad är rostjord?
 8. Var finns det brunjord?
 9. Var finns det podsol?
 10. Vad är en indikatorväxt?

Frågor på C-nivå

 1. Vad kännetecknar de olika växtskikten i en skog?
 2. Hur är
  1. brunjord
  2. podsol

  uppbyggd?

 3. Jämför brunjord och podsoljord: Vad kännetecknar dem? Varför ser de ut som de gör? Vilka abiotiska och biotiska faktorer påverkar dem?
 4. Vad kännetecknar
  1. urskog?
  2. kulturskog?

Sjön som ekosystem

Frågor på E-nivå

 1. Vad är kompensationsnivån?
 2. Vad för typer av organismer finns
  1. ovanför
  2. under

  kompensationsnivån?

 3. Vad kännetecknar en sjös
  1. strandzon?
  2. djupbottenzon?
  3. fria vatten?
 4. Vad är en
  1. oligotrof
  2. eutrof

  sjö med ett annat ord?

Frågor på C-nivå

 1. Redogör för syresättningen av sjön!
 2. Vad kännetecknar en
  1. oligotrof
  2. eutrof

  sjö?

 3. Vad finns det för faktorer som påverkar om en sjö blir eu- eller oligotrof?

Havet som ekosystem

Frågor på E-nivå

 1. Vad är sötvatten (i hav/sjöar)?
 2. Vad är saltvatten (i hav/sjöar)?
 3. Vilket är det viktigaste saltet i saltvattnet?
 4. Vad är ett innanhav?
 5. Vad är ett brackvattenhav?
 6. Ge exempel på ett brackvattenhav!
 7. Var (ungefär!) ligger kompensationsnivån i klara, tropiska hav?
 8. Var (ungefär!) ligger kompensationsnivån i mer kustnära områden?
 9. Vad avgör hur mycket alger som kan finnas i havet?

Frågor på C-nivå

 1. Förklara varför Östersjön är ett brackvattenhav!
 2. Förklara varför salthalten i Östersjön varierar!
 3. Vilka konsekvenser får det bräckta vattnet för de organismer som lever i det?
 4. Förklara varför blåmusslor på västkusten är större än de som växer på östkusten!
 5. Hur kommer det sig att blåmusslor ändå hör till innanhavets vanligaste bottenlevande djur?

Östersjön och miljön

Frågor på E-nivå

 1. Vad är Östersjöns språngskikt?
 2. Vilka organismer är de huvudsakliga producenterna i Östersjön?
 3. Vad händer med syrehalten i Östersjön efter höstens kraftiga oväder?
 4. Vilka är de största "övergödarna" kring Östersjön?
 5. Vad är Helsingforskonventionen?

Frågor på C-nivå

 1. Varför uppstår språngskiktet i Östersjön?
 2. Vad får språngskiktet för konsekvens för
  1. syresättningen
  2. ekosystemet

  i Östersjön?

 3. Varför krävs det kraftiga oväder för att Östersjön ska syresättas ordentligt?
 4. På vilket vis påverkar
  1. jordbruket
  2. trafiken
  3. avloppsvatten
  4. skogsindustrin

  övergödningen i Östersjön?

 5. Vad får övergödningen av Östersjön för konsekvenser på dess ekosystem?
 6. På vilket vis bidrar Helsingforskonventionen till att förbättra miljön i Östersjön?

Frågor på A-nivå

 1. En konsekvens av den globala uppvärmningen kan vara att vi får varma, sköna höstar med lugnt och vackert väder långt in i oktober-november. Vad kan detta få för effekter på Östersjöns ekosystem?
 2. Diskutera hur vi ska lösa miljöproblemen i Östersjön!

Reningsverket

Frågor på E-nivå

 1. Vad innebär
  1. mekanisk
  2. kemisk
  3. biologisk

  rening i ett reningsverk?

 2. Vad sker med det slam som bildas i ett reningsverk?

Frågor på C-nivå

 1. Varför behövs reningsverk till att rena upp avloppsvattnet från t.ex. Lunds kommun?
 2. Beskriv vad hur avloppsvattnet renas steg för steg i ett reningsverk!
 3. Vad har dammarna omkring ett reningsverk för funktion(er)?

Frågor på A-nivå

 1. Ni gjorde en mätning på vattenkvaliteten uppströms om Källby reningsverk. Om man gör en mätning nedströms om reningsverket, alltså "efter" den plats där reningsverket släpper ut det renade avloppsvattnet från Lunds kommun, hur bör vattenkvaliteten vara där, jämfört med uppströms om reningsverket? Varför det? Är det verkligen så idag? Varför/varför inte?

Evolutionär ekologi

Frågor på E-nivå

 1. Vad är symbios? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär kommensalism? (Ledtrådar)
 3. Ge ett exempel på kommensalism! (Ledtrådar)
 4. Vad innebär mutualism? (Ledtrådar)
 5. Ge ett exempel på ett mutualistiskt förhållande! (Ledtrådar)
 6. Vad är predation? (Ledtrådar)
 7. Ge ett exempel på en parasit! (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Förklara varför giftiga växter är vanliga i en tropisk regnskog! (Ledtrådar)
 2. Ge exempel på hur artkonkurrens och ekologisk nisch hänger ihop! (Ledtrådar)
 3. Förklara varför regnskogar är utpräglade "blandskogar"! (Ledtrådar)
 4. Redogör för vad det finns för för- och nackdelar med en mycket smal ekologisk nisch! (Ledtrådar)

Populationsekologi

Frågor på E-nivå

 1. Hur anger man tätheten på en population? (Ledtrådar)
 2. Vilka faktorer påverkar en populations täthet? (Ledtrådar)
 3. Vad betyder
  1. nativitet? (Ledtrådar)
  2. mortalitet? (Ledtrådar)
 4. Vad beskriver en ålderspyramid? (Ledtrådar)
 5. Vad beskriver en överlevnadskurva? (Ledtrådar)
 6. Vilka faktorer påverkar en populations storlek? (Ledtrådar)
 7. Vad är
  1. emigration? (Ledtrådar)
  2. immigration? (Ledtrådar)
 8. Vad betyder
  1. potentiell förökning? (Ledtrådar)
  2. exponentiell förökning? (Ledtrådar)
 9. Vad är ett områdes
  1. toleransgräns? (Ledtrådar)
  2. bärförmåga? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Redogör för hur olika faktorer påverkar en populations täthet! (Ledtrådar)
 2. Vad kännetecknar en ålderspyramid för en population i tillväxt? (Ledtrådar)
 3. Rita en överlevnadskurva för
  1. människor i Sverige (Ledtrådar)
  2. en befolkning med hög barnadödlighet (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur tillgången på näring påverkar en populations storlek! (Ledtrådar)
 5. Förklara varför en populations tillväxt kan se ut som
  1. en J-kurva (Ledtrådar)
  2. en S-kurva (Ledtrådar)

Frågor på A-nivå

 1. Rävskabb orskas av ett kvalster kallat Sarcoptes scabiei. Människor kan smitta, och det kännetecknas av en intensiv klåda, framför allt nattetid. Men rävar kan förstås också smittas, med förkortad livslängd som följd. Vilken effekt skulle det få på följande populationer om det skedde ett utbrott av rävskabb i ett visst område?
  1. Grävlingspopulationen
  2. Kaninpopulationen

Ekologisk succession

Frågor på C-nivå

 1. Beskriv ett kalhygges succession från hygge till klimax! (Ledtrådar)
 2. Redogör för varför det sker det en ekologisk succession på ett kalhygge! (Ledtrådar)

Etologi och det naturliga urvalet

Frågor på E-nivå

 1. Vad är etologi? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär naturligt urval? (Ledtrådar)
 3. Vad är fitness? (Ledtrådar)
 4. Vad är en evolutionärt stabil strategi (ESS)? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Ge exempel på en ESS från
  1. djurvärlden. (Ledtrådar)
  2. växtvärlden. (Ledtrådar)
 2. Ge några exempel på beteenden (hos några olika djurarter) som tydligt ger individen som utför handlingen en högre fitness (och som därmed gynnas av det naturliga urvalet)! (Ledtrådar)
 3. Det finns olika ekologiska faktorer som lett till att många fågelägg och -ungar är kamouflagefärgade. Ge exempel på några sådana, och förklara varför de lett till att äggen och ungarna är kamouflerade! (Ledtrådar)
 4. I en koloni gråtrutar händer det att en gråtrut äter upp ungar från ett annat gråtrutpars rede. Är detta en ESS? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 5. När en lejonhanne tagit över en flock dödar han omedelbart de ungar som finns i flocken. Är detta en ESS? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 6. En viss orkidé lurar till sig blomflugor av en viss art genom att både likna och lukta som en blomflugehona. Skulle detta kunna vara en ESS? Varför/varför inte? (Ledtrådar)

Frågor på A-nivå

 1. Generna - DNA:t i en organism - är det som i sista hand bestämmer en individs beteende. Redogör för några exempel hos organismer, där detta är särskilt tydligt! (Ledtrådar)
 2. I äldre litteratur talas det ofta om att individer i en grupp "offrar sig för artens bästa". Läroboken hävdar att detta är fel, och talar istället om att selektion sker på individnivå, d.v.s. att det är den egna avkommansgenernas överlevnad som är det enda som spelar någon roll. Vad finns det för argument som talar för att det faktiskt är på detta viset? (Ledtrådar) överlevnad som är det viktigaste. Jag, din lärare, hävdar att man skall gå ett steg längre, och säga att selektion sker på gen-nivå, och ingenting annat, d.v.s. det är de egna
 3. Beror mänskligt beteende på våra gener? (Ledtrådar)

Etologiska grundbegrepp

Frågor på E-nivå

 1. Vad är ett fixt rörelsemönster? Ge exempel! (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på fixa rörelsemönster och taxier? (Ledtrådar)
 3. Vad är en instinktshandling? (Ledtrådar)
 4. Vad är en nyckelretning? Ge exempel! (Ledtrådar)
 5. Vad menas med ett supernormalt stimulus? Ge exempel! (Ledtrådar)
 6. Vad innebär retningssummation? (Ledtrådar)
 7. Vad innebär prägling? Ge exempel! (Ledtrådar)
 8. Vad är överflödeshandlingar? Ge exempel! (Ledtrådar)
 9. Vad är överslagshandlingar? Ge exempel! (Ledtrådar)
 10. Vad är instinkter? Ge exempel! (Ledtrådar)
 11. All kommunikation mellan olika individer kan delas in i fyra olika grupper. Vilka grupper, och vad innebär de? (Ledtrådar)
 12. Ge exempel där kommunikation sker med hjälp av
  1. visuella (Ledtrådar)
  2. akustiska (Ledtrådar)
  3. kemiska (Ledtrådar)
  4. taktila (Ledtrådar)
 13. signaler!
 14. Vad innebär ritualisering? (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Redogör för ett exempel på ritualisering. (Ledtrådar)
 2. Förklara hur man tänker sig att överslagshandlingar uppstår! (Ledtrådar)
 3. På vilket vis har människan utnyttjat prägling i t.ex. ankuppfödning? (Ledtrådar)
 4. Ange en tänkbar förklaring till att man ibland träffar på hundar som försöker para sig med ens ben! (Ledtrådar)
 5. Förklara vad som kan ligga bakom att ett djur plötsligt börjar göra överflödeshandlingar! (Ledtrådar)

Frågor på A-nivå

 1. Diskutera vad det kan finnas för skäl till att en art kommunicerar främst med
  1. visuella
  2. akustiska
  3. taktila
  4. kemiska

   signaler! (Ledtrådar)

 2. Många djur beter sig på ett mycket funktionellt sätt, d.v.s. deras handlingar får en uppenbar konsekvens, som ökar deras fitness. Diskutera om det är så att intelligens är ett krav för detta! (Ledtrådar)
 3. Förklara vad som menas (egentligen vad Richard Dawkins menar) med att gener är själviska! (Ledtrådar)
 4. Varför, tror man idag, sker selektion inte på artnivå - och inte heller på individnivå - utan på gennivå? (Ledtrådar)
 5. Diskutera vilka ekologiska faktorer det är, som lett till att många fågelägg och -ungar är kamouflagefärgade! (Ledtrådar)
 6. Ge exempel på tillfällen där vi människor utsätter varandra för supernormala stimuli! (Ledtrådar)
 7. Diskutera vilka faktorer det kan vara, som lett till att en överslagshandling har medfört högre fitness för en individ, och därmed förts vidare till kommande generationer! (Ledtrådar)

Beteendeekologi

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om beteendeekologi här.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är beteendeekologi? (Ledtrådar)
 2. Vilka huvudfaktorer är det som påverkar om en art lever solitärt eller i flock? (Ledtrådar)
 3. Vad är hackordning för något? (Ledtrådar)
 4. Vad är innebär altruism i djurvärlden? (Ledtrådar)
 5. Vad är släktskapsselektion? (Ledtrådar)
 6. Ge ett exempel från djurvärlden, där vi stöter på släktskapsselektion! (Ledtrådar)
 7. Vad innebär mono- resp. polygami? (Ledtrådar)
 8. Vad innebär sexuell selektion? (Ledtrådar)
 9. Vad är en hjälpares uppgift (i en djurfamilj)? (Ledtrådar)
 10. Vad innebär partenogenes? (Ledtrådar)
 11. Vad är mimikry? Ge exempel! (Ledtrådar)
 12. Vilka fyra uppgifter spelar djurens färgteckning? (Ledtrådar)
 13. Vad innebär kamouflage (kryptisk färgteckning)? (Ledtrådar)
 14. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på typiskt kamouflage! (Ledtrådar)
 15. Vad innebär aposematisk färgteckning? (Ledtrådar)
 16. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på aposematisk färgteckning! (Ledtrådar)
 17. Vad innebär mimkry? (Ledtrådar)
 18. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på mimikry! (Ledtrådar)
 19. Vad innebär bytesmimikry? (Ledtrådar)
 20. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på bytesmimikry! (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Diskutera för- och nackdelar med flockliv för en växtätare! (Ledtrådar)
 2. Diskutera för- och nackdelar med flockliv för ett rovdjur! (Ledtrådar)
 3. Zebror kan knappast beskyllas för att vara kamouflagefärgade. Ändå spelar deras färgteckning viktig roll för hur de lever - i flock. Varför då? Diskutera andra exempel, där detta också skulle kunna gälla! (Ledtrådar)
 4. Lejon lever ibland i flock och ibland solitärt. Varför då? (Ledtrådar)
 5. Vilka för- resp. nackdelar upplever fåglar som häckar i kolonier? (Ledtrådar)
 6. Varför kan en individs fitness vara högre, fastän den är längst ner på hackordningen, än om den levde solitärt? (Ledtrådar)
 7. På vilket vis spelar det roll att gener betraktas som "själviska" när vi talar om släktskapsselektion? (Ledtrådar)
 8. Vilka tänkbara förklaringar kan det finnas till att fåglar avger ett varningsläte vid händelse av fara? (Ledtrådar)
 9. Vad finns det för orsaker till att en djurart är monogam, och inte polygamt? (Ledtrådar)
 10. Förklara varför det ökar en lejonhannes fitness att döda ungarna i en flock han just tagit över! (Ledtrådar)
 11. Förklara varför hanar som regel har högre sexuell motivation än honor! (Ledtrådar) (Fast detta är ju egentligen inte sant!)
 12. Förr menade man att målet med sexuella förspel/uppvaktningar var för att honan och hanen skulle nå samma sexuella motivation. Idag tror man att detta inte är hela sanningen. Vad tror man istället? Varför tror man det? (Ledtrådar)
 13. Fåglar lever ganska ofta i monogama förhållanden. Vilka faktorer är det som är orsaken till detta? (Ledtrådar)
 14. Vad kan man tänka sig skulle krävas för att det skulle vara evoultionärt lönsamt för en fågelart att vara polygama? (Ledtrådar)
 15. Förklara varför det ofta är så, att hanar av polygama däggdjur är betydligt större än honor av samma art! (Ledtrådar)
 16. Förklara varför det
  1. kan vara lönsamt för en hane att para sig med flera honor; och (ledtrådar)
  2. kan vara lönsamt för en hona att para sig med flera hanar! (ledtrådar)
 17. Förklara ur genetisk synvinkel varför det kan vara evolutionärt lönsamt för en individ att stanna kvar som hjälpare! (Ledtrådar)
 18. Ange fördelar och nackdelar med partenogenes! (Ledtrådar)
 19. Vilka faktorer påverkar om ett djur förökar sig sexuellt eller via partenogenes (om den kan bådadera)? (Ledtrådar)
 20. Vad krävs det för att ett kamouflage skall vara effektivt? (Ledtrådar)

Frågor på A-nivå

 1. Lodjur är solitära (ensamlevande) medan vargar är flockdjur. Diskutera vilka ekologiska faktorer som kan förklara de olika levnadssätten! (Ledtrådar)
 2. För både växtätare och rovdjur finns det klara för- resp. nackdelar med flockliv eller solitärt liv. Diskutera vad som skulle kunna tänkas gälla för omnivorer! (Ledtrådar)
 3. Förklara hur ett beteende som kannibalism hos gråtrut kan ha uppkommit och förts vidare till nya generationer! (Ledtrådar)
 4. Tolka följande diagram (Ledtrådar):

  Förhållandet mellan kråkors äggjakt och måsarnas (redenas) placering i kolonin

 5. Diskutera ur ett evolutionärt perspektiv hur hackordning kan ha uppstått! (Ledtrådar)
 6. Diskutera hur ett alturistiskt beteende kan tänkas ha uppstått! (Ledtrådar)
 7. Beskriv hur du skulle vilja utforma ett forskningsprojekt, som skall undersöka om det råder någon form av släktskapsselektion när rådjur avger sina typiska "skall"! (Ledtrådar)
 8. Föreställ dig att du är partnerskapsrådgivare för djur av olika slag. Vilka råd skulle du vilja ge till en individ som
  1. inte är har någon partner alls att para sig med; och (Ledtrådar)
  2. inte är nöjd med den partner han/hon har redan har att para sig med? (Ledtrådar)
 9. Föreställ dig att du är zoolog, och hittar en en alldeles ny grodart i centralafrikas regnskogar. Du studerar den, och kommer fram till att den uteslutande förökar sig medelst partenogenes. Vilka slutsatser kan du förmodligen dra om dess miljö? Diskutera vad skulle kunna hända med arten, om miljön förändras, och varför? (Ledtrådar)
 10. Mimikry delas in i dels müllersk mimikry och batesisk mimikry. Förklara vad skillnaden är, och hur de olika varianterna kan tänkas ha uppstått under evolutionens gång! (Ledtrådar)
 11. Varför flyttar fåglarna? (Ledtrådar)
 12. Varför flyttar inte alla fåglar? (Ledtrådar)
 13. Diskutera i vilken utsträckning de etologiska teorierna om djurs beteenden också kan tillämpas på människan! (Ledtrådar)