Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Population
 • Samhälle
 • Abiotisk faktor
 • Biotisk faktor
 • Bergart
 • Producent
 • Konsument
 • Förstahandskonsument
 • Andrahandskonsument
 • Toppkonsument
 • Destruent
 • Autotrof
 • Heterotrof
 • Näringskedja
 • Näringsväv
 • Energiflöde
 • Trofinivå
 • Energipyramid
 • Kretslopp
 • Avdunstning
 • Kondensation
 • Nederbörd
 • Evaporation
 • Transpiration
 • Evapotranspiration
 • Avrinning
 • Koldioxid
 • Fotosyntes
 • Glukos
 • Cellandning
 • Vätekarbonatjon
 • Karbonatjon
 • Fossila bränslen
 • Kolsyra
 • Kalciumkarbonat
 • Kalksten
 • Kvävgas
 • Kvävefixering
 • Ammoniumjon
 • Nitritjon
 • Nitratjon
 • Nitrifikation
 • Organiskt kväve
 • Haber–Bosch-processen
 • Ammonifikation
 • Kväveoxid
 • Salpetersyra
 • Denitrifikation
 • Fosfat
 • Organiskt fosfor
 • Urlakning
 • Sedimentering
 • Peak fosfor
 • Migration
 • Nativitet
 • Mortalitet
 • Immigration
 • Emigration
 • Exponentiell tillväxt
 • Bärkraft
 • J-kurva
 • S-kurva
 • Potentiell tillväxt
 • Symbios
 • Mutualism
 • Mykorrhiza
 • Kommensalism
 • Predation
 • Parasitism
 • Interspecifik konkurrens
 • Intraspecifik konkurrens
 • Samevolution
 • Allelopati
 • Gauses princip
 • Ekologisk nisch
 • Potentiell nisch
 • Realiserad nisch
 • Primär succession
 • Sekundär succession
 • Ekologiskt klimax
 • Magmatisk bergart
 • Granit
 • Gnejs
 • Sedimentär bergart
 • Kalksten
 • Jordart
 • Mineraljord
 • Organogen jord
 • Jordmån
 • Brunjord
 • Förna
 • Mull
 • Podsoljord
 • Mår
 • Blekjord
 • Rostjord
 • Strandzon
 • Fritt vatten (pelagial)
 • Djupbottenzon
 • Kompensationsnivå
 • Oligotrof sjö
 • Eutrof sjö
 • Kontinentalsockel
 • Kontinentalbrant
 • Kontinentalsluttning
 • Djuphavsslätt
 • Djuphavsgrav
 • Oceanrygg
 • Undervattensvulkan
 • Innanhav
 • Bräckt vatten (brackvatten)
 • Haloklin
 • Biom
 • Djungel
 • Regnskog
 • Slingerväxt
 • Epifyt
 • Öken
 • Vändkretsarna
 • Solinstrålning
 • Lågtryck
 • Högtryck
 • Savann
 • Grässtäpp
 • Pampas
 • Prärie
 • Lövträd
 • Kalksten
 • Taiga
 • Barrträd
 • Arktisk tundra
 • Permafrost
 • Alpin tundra

Du ska också kunna:

 • Sätta in ekosystem i ett evolutionärt sammanhang, och förklara ekosystemets sammansättning och utveckling med hjälp av evolutionära begrepp.
 • Förklara hur en ökad koldioxidhalt i luften kan orsaka försurning i hav.
 • Förklara hur anlagda dammar i närheten av åkrar och vattendrag kan förhindra övergödning.
 • Förklara hur ett kretsloppstänkande kan hjälpa oss att passera ”peak fosfor”.
 • Förklara hur predation kan bidra till hög artrikedom och att hålla en bytespopulation på en hög nivå.
 • Förklara hur bergart påverkar jordart, som påverkar jordmån, som påverkar växtligheten och hela ekosystemet.
 • Känna igen olika typer av sjöar, och förklara deras ekologi.
 • Redogöra vilka speciella utmaningar Östersjön utsätts för.