Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Sveriges sjöar

I Sverige: Över 100 000 sjöar som är större än en hektar (100 x 100 m2)

Kompensationsnivån

Under denna är det för mörkt för fotosyntes.

 • Fotosyntesen kan inte kompensera för cellandningens förbrukning av näringsämnen.
 • Endast bakterier & djur lever under kompensationsnivån.
 • Syrebrist: När inte vattnet blandas om ordentligt.
  • Ingen ny syrgas produceras ju under kompensationsnivån!

Mineralämnen som frigörs under kompensationsnivån är viktiga för livet ovanför.

Sjöns tre zoner är strandzonen, fritt vatten och djupbottenzonen.Sjöns tre zoner är strandzonen, fritt vatten och djupbottenzonen.

Tre zoner i sjön

1. Strandzon

 • Rikast växtlighet
 • Kaveldun, vass, näckrosor m.m.

2. Fritt vatten

 • Över kompensationsnivån
 • Plankton, alger, fiskar

Djupbottenzon

 • Under kompensationsnivån
 • Endast fiskar

Oligotrofa (näringsfattiga) och eutrofa (näringsrika) sjöar

Djupasjön i Gislaveds kommun i Småland, Sverige.Djupasjön i Gislaveds kommun i Småland, Sverige.

Oligotrof sjö (näringsfattig)

 • Omgiven av barrskog
  • Kalkfattig berggrund
  • Barren sura lågt pH i sjön
 • Strandzon: Gles växtlighet
  • Näckrosor
  • Notblomster
 • Stort siktdjup
  • Få plankton
 • Dybildning
  • Humusämnen samlas på bottnen

Vit näckros.Vit näckros. 

Notblomster.Notblomster.

Krankesjön i Lunds kommun är en typiskt eutrof sjö.Krankesjön i Lunds kommun är en typiskt eutrof sjö.

Eutrof sjö (näringsrik)

 • Omgiven av åkermark/lövskog.
  • Kalkrik berggrund högt pH i sjön.
  • Övergödningsproblem!
 • Strandzon: Rik växtlighet.
  • Kaveldun
  • Vass
  • Andmat
  • Gul iris
 • Litet siktdjup.
 • Gyttjebildning.
 • Rikt fågelliv.

 

Andmat.Andmat. 

Gul iris.Gul iris.

Försurade sjöar

Problem i sjöar i södra Sverige (Öland, Gotland, Skåne undantaget p.g.a. mycket kalk i jorden) 

Förbränning försurning

 • Svavelhaltiga bränslen ger svavelsyra
 • Kväveoxider ger salpetersyra
 • Vitmossa ökar

Vitmossa.Vitmossa.

Känsliga organismer dör

 • Plankton, kräftdjur, snäckor
 • Siktdjupet ökar

Kalkning med CaCO3 ökar pH

 • Måste upprepas vart 2:a-3:e år