Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Arter

Vad är en art?

Enkla svaret: Två individer ur olika arter, kan inte få fertil avkomma.

 • Det existerar någon typ av korsningsbarriär mellan arterna: Geografisk, fysiologisk, genetisk …

Lite mer komplicerat: "Art" är människans definition. Det finns exempel på arter som kan korsas, och få fertil avkomma. Och det finns arter – encelliga organismer – som inte förökar sig sexuellt alls. Hur ska man då kunna avgränsa olika arter bland dessa?

En grand danois kan inte para sig och få ungar med en chihuahua. Är de då skilda arter?En grand danois kan inte para sig och få ungar med en chihuahua. Är de då skilda arter?

Hur bildas nya arter?

Förändringar i miljön

Geografisk isolering

Katastrofer/förflyttning till isolerade platser

Hybridisering

Artbildning

Nästan all nybildning av arter beror på förändringar i organismens levnadsmiljö (nisch).

Vad händer när miljön förändras?

 • Nya krav ställs på organismerna
 • De individer med högst fitness - d.v.s. de som passar bäst i den förändrade miljön - har störst chans att föra sina gener vidare.
 • Om miljön förändras mycket, bildas en ny art - eller förändras den gamla, så att en ny kan sägas ha uppstått

Sålunda: En förändring i en populations levnadsmiljö (nisch) leder till att populationen evolverar - ny art uppstår!

Artbildning genom isolering (allopatrisk artbildning)

En population sprider sig över ett stort område

De två populationerna isoleras från varandra

I det här fallet isoleras de två populationerna av ett berg

Kan också vara

 1. Vatten
 2. Mycket stora avstånd

Det nya växtstället är lite annorlunda än det gamla - individer med andra gener än de ursprungliga gynnas

Populationerna på de två lokalerna utvecklas åt olika håll

Den geografiska isoleringen upphör

Om populationerna inte kan återkorsas med varandra när (eller om!) den geografiska isoleringen upphör, har det bildats två nya arter.

Artbildning genom katastrofer/förflyttning till isolerade platser

Efter stora katastrofer, då många arter dör ut, lämnas en hel rad nischer öppna.

Vad är en (ekologisk) nisch?

 • En viss arts alla förhållanden till omvärlden
 • T.ex. var den söker föda, vad den äter, var den finns, när den finns där etc.

När många nischer är "lediga" är det större sannolikhet än vanligt, att en mutation inte leder till något som är dåligt för individen, utan tvärtom till något bra.

Efter massdöd, då många arter försvunnit, sker det som regel en närmast explosiv utveckling av djur- och växtlivet.

Detsamma gäller om en individ "av misstag" förflyttas till en tidigare isolerad plats, som alltså har många nischer "lediga".

Exempel: Galapagosfinkarna

 1. På Galápagosöarna: 14 arter av endemiska finkar, Darwinfinkar.
  • Vad betyder "endemisk"? Jo, de finns bara där.
 2. För 1-5 milj år sedan: En eller några stycken finkar flög dit från den Sydamerikanska kontinenten av misstag.
 3. Darwin lade märke till dem, och noterade dess likhet med en finkart på fastlandet
 4. Ur detta (bl.a.) drog han de slutsatser, som ledde fram till teorin om arternas uppkomst!

Hybridisering

Om två arter korsar sig, och får fertil avkomma!

Sker sällan i djurvärlden

 • Dock, några undantag: Liger (lejon × tiger) m.fl. (OBS! Jag har inte kontrollerat dessa källor!)
 • Isbjörn × grizzly
 • Varg × prärievarg (blir kanadaulv eller coywolf)

När det sker, sker det oftast i växtvärlden.

Ett liger-par.Ett liger-par.

Exempel:

Grusbräcka, en liten rar blomma, växer i norra götaland

Klippbräcka växer i norra svealand

Grusbräcka (Saxifraga tridactylites). Grusbräcka (Saxifraga tridactylites).

Klippbräcka (Saxifraga adscendens). Klippbräcka (Saxifraga adscendens).

Hällebräcka (Saxifraga osloënsis). Hällebräcka (Saxifraga osloënsis).

Hällebräcka har uppstått genom korsning av grusbräcka och klippbräcka

 • Växer på enstaka lokaler kring Vänern, Vättern och Mälaren.

Utdöende

Arter dör ut

Helt "normalt"

Säkerligen 99% av alla arter som existerat är idag utdöda.

Kan bero på många saker, kraftiga miljöförändringar troligen en viktig faktor

De miljöförändringar som orsakas av människan är mycket snabba i ett evolutionärt perspektiv

Troligen kommer en rad arter att dö ut som konsekvens av detta – och en rad nya att uppstå.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.