Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Den genetiska koden.

Betygsmatris

 

E

C

A

Begrepp, mo­dell­er, te­o­ri­er och ar­bets­me­to­der

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Svara på frå­gor om och be­skr­iva bio­lo­gis­ka sam­band

Med viss sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Analysera och be­sva­ra frågor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de resultat

Komplexa … be­kan­ta si­tu­a­tion­er … till­freds­stäl­lan­de …

Komplexa … be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er … gott …

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

… med viss sä­ker­het … till stor del … 

… med sä­ker­het … till stor del … 

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Ge ett exempel på en autotrof organism.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 2. Fosfolipider är viktiga makromolekyler.
  1. Vad används fosfolipider till i cellen?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Hur ser en fosfolipid ut? Rita en enkel bild och markera de viktigaste delarna av fosfolipiden.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

 3. Vad är ett intron? Rita en bild och förklara kortfattat.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vilken typ av cell visas i bilden nedan?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)
  Amoeba proteus.

  1. Bakterie
  2. Arké
  3. Eukaryot (djurcell)
  4. Eukaryot (växtcell)
 2. Vilken av nedanstående cellstrukturer har till uppgift att avgränsa cellen och reglera vad som passerar in i och ut ur cellen?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  1. Cytoplasman
  2. Cellväggen
  3. Kärnmembranet
  4. Det endoplasmatiska nätverket
  5. Cellmembranet
  6. Inget av ovanstående alternativ.
 3. Vad har ribosomen för uppgift i cellen? Ringa in endast ett alternativ.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  1. Den sköter proteinsyntesen.
  2. Den sköter cellandningen.
  3. Den sköter fotosyntesen.
  4. Den fungerar som en slags ”enzymstation”.
  5. Den spänner ut cellen och ger den stadga.
  6. Inget av ovanstående alternativ.
 4. Vilka tre av följande strukturer finns bara hos eukaryota celler (och alltså inte hos bakterier)?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. Mitokondrier
  2. Kloroplaster
  3. Flageller
  4. Cellväggar
  5. Ribosomer
  6. Endoplasmatiskt nätverk
 5. Vilka tre av följande påståenden om arvsmassans struktur och funktion är korrekta?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. Enskilda kromosomer är lätta att urskilja i ett vanligt ljusmikroskop.
  2. Växtcellers kromosomer är i regel linjära.
  3. Djurcellers kromosomer är i regel linjära.
  4. RNA-molekyler är ofta, men inte alltid, enkelsträngade.
  5. En av sakerna som skiljer RNA från DNA är att i RNA används kvävebasen uracil (U) istället för adenin (A).
  6. I nukleinsyrornas ryggrad ingår både svavel och fosfor.
 6. Vilka tre av följande påståenden om translationen är korrekta?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. I ribosomen kopplas kvävebaserna ihop till nya RNA-molekyler.
  2. mRNA:ts kodon basparar med tRNA:ts antikodon.
  3. Under translationen befinner sig en tRNA-molekyl med det växande proteinet i P-platsen i ribosomen.
  4. Ribosomen består av både protein och RNA.
  5. rRNA-molekyler bär på aminosyror, som sedan kopplas ihop till protein.
  6. Ett kodon består av tre tripletter.
 7. Betrakta nedanstående start på en lång mRNA-molekyl.

  AAAUGCGCGCGUAAACC…

  Vilken är den andra aminosyran som translateras från denna mRNA-molekyl?
  • Använd den genetiska koden sist i provet.
  • Tänk på hur det går till när translationen startar!
  • Ringa in endast ett alternativ.

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. Lysin
  2. Arginin
  3. Fenylalanin
  4. Cystein
  5. Treonin
  6. Metionin

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. I en DNA-molekyl kommer det alltid att vara så att antalet A är lika stort som antalet T, medan antalet C är lika stort som antalet G. Utgå ifrån DNA-molekylens uppbyggnad och förklara varför det är så. Rita en bild för att stötta din förklaring!

  Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (–/1/1)

 2. Tryptofan är en aminosyra som coli-bakterier behöver för att kunna göra proteiner. E. coli-bakterien kan både ta upp tryptofan från omgivningen och syntetisera tryptofan på egen hand.

  När det är ont om tryptofan i omgivningen behöver bakterien tillverka sitt eget tryptofan. När det är gott om tryptofan behöver dock inte bakterien syntetisera något tryptofan alls. Det så kallade tryptofan-operonet (trp-operonet) hos E. coli innehåller gener som ansvarar för tillverkning av aminosyran tryptofan.

  Hur bör regleringen av transkriptionen av tryptofan-operonet se ut för att bakterien varken ska tillverka för mycket eller få brist på tryptofan? Stötta gärna din förklaring med en eller flera bilder!

  Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max:        25 (13/9/3)

Medel:     20,3 (12,0/6,5/1,8)

Betyg

Poäng

E

10,0

     

D

14,5

varav

4,5

A- eller C-poäng

C

18,0

varav

7,0

A- eller C-poäng

B

19,5

varav

1,0

A-poäng

A

22,5

varav

2,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Till exempel en växt eller en fotosyntetiserande bakterie.
  1. De bygger upp cellmembranet.
  2. Bedömning
   E – Eleven ritar en godtycklig bild av en fosfolipid.
   C – Eleven markerar korrekt hydrofilt huvud och hydrofoba svansar.
 2. Ett intron är en del av en mRNA-molekyl, som inte translateras utan klipps bort när mRNA-molekylen mognar.
  splitsning av mRNA

  Bedömning
  E – Eleven ritar en godtycklig bild av ett intron eller förklarar kortfattat att det är en del av mRNA-molekylen som inte translateras.
  C – Eleven ritar en tydlig bild av ett intron och förklarar att intronen klipps bort (splitsas av) när mRNA-molekylen mognar.

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. c (Det är en ljusmikroskopbild av en amöba.)
 2. e
 3. a
 4. a, b, f
 5. b, c, d
 6. b, c, d
 7. b
  Bedömning
  E – (d) Eleven anger aminosyran cystein (Cys), eftersom UGC är den andra tripletten i mRNA-molekylen.
  C – (b) Eleven anger aminosyran arginin (Arg), eftersom CGC är den första tripletten efter startkodonet AUG.

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I DNA-molekylen basparar alltid A med T, och C med G, se bild.
  DNA-strängarna är komplementära till varandra.
  Eftersom A alltid hänger ihop med T, kommer deras antal att bli lika stora. Samma sak gäller sedan för C och G.

  Bedömning
  C – Eleven redogör för basparning i DNA-molekylen, till exempel med hjälp av en bild.
  A – Eleven utgår ifrån basparningen för att förklara varför antalet A och T är samma, liksom antalet C och G.
 2. En repressor binder till DNA-molekylen och hindrar fysiskt RNA-polymeraset från att binda till DNA, så att transkriptionen inte startar. Vi kan ha en repressor som binder till DNA-molekylen när det är mycket tryptofan i cellen. Det kan den göra om tryptofanet binder till repressorn och aktiverar den så att den binder till DNA-molekylen, och förhindrar transkription, se nedanstående bild.
  Trp-operonet – Mycket tryptofan i cellen.
  Om det däremot är ont om tryptofan i cellen lossnar tryptofanet från repressorn, som i sin tur lossnar från DNA-molekylen. Därmed blir DNA-molekylen fri från repressor, och tryptofan-operonet kan transkriberas igen, se nedanstående bild.
  Trp-operonet – Lite tryptofan i cellen.

  Bedömning, biologiska samband
  E – Eleven redogör översiktligt för någon del av reglering av proteinsyntesen, t.ex. att repressorn binder till DNA.
  C – Eleven redogör utförligt någon del av reglering av proteinsyntesen, t.ex. varför repressorn binder till DNA, eller varför transkriptionen hindras av att repressorn binder till DNA.
  A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för regleringen av trp-operonet, och hur koncentrationen tryptofan påverkar genens aktivitet.

  Bedömning, språk och kommunikation
  Rätt begrepp används på rätt plats och med rätt betydelse i elevens förklaring. Lämpliga begrepp: Repressor, DNA, transkription, tryptofan, trp-operon (tryptofan-operon), gen.