Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vollpipett 5mlTid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Hur kemins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel utförligtnågra utförligt och nyanseratnågra
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen enkla nyanserade
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. med viss sä­ker­het till stor del med sä­ker­het till stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1E/1C/1A)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?
  1. Vollpipett 5ml
  2. Sättkolv
  3. matcylinder 50ml
  4. matcylinder 50ml

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 2. Vad betyder farosymbolerna nedan?
  1. Oxiderande
  2. Explosiv
  3. Miljöfarlig
  4. Varning

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 3. När fast jod, I2, upphettas bildas det jodångor direkt från den fasta joden.
  1. Skriv en kemisk formel som visar förloppet. Ange aggregationstillstånd för de ingående ämnena.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  2. Vad kallas förloppet?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

 4. En oladdad atom har följande elektronkonfiguration:

  Skal:

  K

  L

  M

  Antal e:

  2

  8

  7

  1. Vilket är grundämnet? Skriv både dess namn och kemiska formel.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

  2. Vad heter den grupp i periodiska systemet som ämnet tillhör?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

 5. Vad kan du om ämnena i det periodiska systemet? Vilka av grundämnena Al, Ar, Cu, Mg, Ne, P, Pb, S, Si är det som beskrivs nedan? Skriv rätt grundämne vid respektive beskrivning. Några av grundämnena blir över, något kanske beskrivs flera gånger. Skriv bara ett grundämne per rad.
  1. Detta grundämne är en så kallad myntmetall.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  2. Detta grundämne används bland annat för att lysa upp reklamskyltar.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  3. Detta grundämne finns bland annat i plånet på tändsticksaskar, och gör att tändstickans huvud antänds.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  4. Detta grundämne är en halvledare, och ingår också i många bergarter.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

 6. Betrakta följande jon: \({\sf ^{52}_{24}Cr^{3+}}\). Hur många protoner, neutroner och elektroner är det i den?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/–)

 7. I ett experiment blandar du fast strontium, Sr(s), i vatten som du hällt lite fenolftalein i. Efter ett tag färgas lösningen rosa. Det bildas en gas som är mycket explosiv i luft. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/–)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande blandningar är homogena?
  1. Fisksoppa
  2. Granit (”gråsten”)
  3. Luft
  4. Salladsdressing
  5. Brons
  6. Jordgubbssaft

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 2. Vilka tre av nedanstående påståenden om det periodiska systemet är sanna?
  1. Metallkaraktären ökar neråt i en grupp i det periodiska systemet.
  2. Ämnena i grupp 7A (17) reagerar häftigare än ämnena i grupp 6A (16).
  3. Grundämnena i grupp 1 får laddningen 1– när de får ädelgasstruktur.
  4. Ju längre ner man kommer i en grupp, desto större blir atomerna.
  5. Alla grundämnena i grupp 18 (8A) har åtta valenselektroner.
  6. Reaktiviteten ökar om man rör sig åt höger i en period.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 3. I ett experiment stoppar du ner en bit järn i en lösning av kopparklorid, CuCl2(aq). Vilka tre av följande påståenden om experimentet är korrekta?
  1. Det kommer att bildas vätgas, H2(g)
  2. Järnatomerna kommer att oxideras.
  3. Kopparjonerna kommer att reagera enligt den här reaktionsformeln:
   Cu2+(aq) + 2e → Cu(s)
  4. Kloridjonerna kommer att reagera enligt den här reaktionsformeln:
   2Cl–­­­­(aq) → Cl2(g) + 2e
  5. Det kommer att bildas en rödaktig beläggning på järnbiten.
  6. Lösningen kommer att bli mer och mer basisk.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Klor reagerar gärna med alla alkalimetaller (grupp 1).
  1. Vilken metall i alkalimetallgruppen reagerar klor minst kraftigt med? Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktionen. (Endast svar krävs.)

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/–)

  2. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför reaktionen mellan klor och den alkalimetall du valde ovan är den som reagerar minst kraftigt.

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (1E/1C/1A)

 2. Innan Rutherford genomförde sitt ”guldfolie-experiment”, hade man en viss syn på atommodellen. Redogör för denna, för ”guldfolie-experimentet” och vad det experimentet fick för konsekvenser för atommodellen. Rita bilder för att hjälpa till att förklara!

  Hur kemins modeller och teorier utvecklas (1E/1C/1A)