Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Analysera och be­sva­ra frå­gor

Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

For­mu­le­ra re­le­van­ta hy­po­tes­er och egna frå­gor

Ele­ven gör det­ta med viss sä­ker­het

Ele­ven gör detta med viss sä­ker­het

Ele­ven gör detta med kom­plexa frå­gor med sä­ker­het

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­tod­er och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enkla re­so­ne­mang

Eleven ger enkla om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de re­so­ne­mang.

Eleven ger ny­an­se­ra­de om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de re­so­ne­mang.

Vid be­hov fö­re­slår elev­en också för­änd­ring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

Språk och kommunikation
E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vilken av bindningstyperna metallbindning, kovalent bindning, vätebindning, jonbindning och van der Waalsbindning är det som beskrivs nedan? Någon av bindningstyperna kan bli över, och någon av dem kanske behöver användas två eller fler gånger.
  1. Fasta ämnen med denna bindningstyp är i regel goda värmeledare.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  2. Vattnets relativt höga kokpunkt beror på denna bindning.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  3. När två grundämnen med stor skillnad i elektronegativitet reagerar med varandra, uppstår denna typ av bindning.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  4. Denna bindningstyp finns i diamant, och är där särskilt stark.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 2. Gips är vad vi i dagligt tal kallar kalciumsulfat, CaSO4. Vilka jonslag ingår i gips? Skriv både deras namn och kemiska formler
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 3. Vilken typ av bindningar bryts när
  1. en bit koppar smälter?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  2. du löser upp lite salt i vatten?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  3. koldioxid sublimerar?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  4. is smälter?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  5. reaktionen H2(s) → H2(l) sker
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  6. en tändsticka brinner?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 4. SO2-molekylen är en dipol, men det är inte SO3-molekylen. Vilken slutsats kan man dra av detta beträffande
  1. svavlets och syrets elektronegativitet?
  2. formen på SO2-molekylen?
  3. formen på SO3-molekylen?
   Analysera och besvara frågor E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande ämnen är mest lättlösligt i heptan? (1p)
  1. NH3
  2. Etanol
  3. C6H14
  4. Vatten
  5. En molekyl med följande strukturformel: 
   glukos-linjar-form
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I ett experiment på skolan häller du först lite vatten i ett provrör och sedan lika mycket heptan.
  1. Heptanet lägger sig till synes i ett lager ovanpå vattnet, och löser sig inte i vattnet. Varför inte?
   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar E C A
  2. Till provröret sätter du nu några kristaller av fast jod, I2(s) och skakar om. Berätta vad som händer, och varför!
   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar E C A
 2. Den här frågan handlar om att jämföra bomull och polyeten. Bomull består nästan helt av cellulosa. Cellulosa är långa, långa molekyler, varav en liten del av en cellulosamolekyl visas i figuren nedan.

  Cellulosa.

  I denna typ av strukturformel sitter det en kolatom i varje vinkel, och överallt där det får plats sitter det väteatomer.

  Polyetenplast är långa, långa kedjor av kolväten. En liten del av en polyetenmolekyl visas i bilden nedan.

  polyeten

  Tänk dig att du jämför en handduk vävd av bomull och en vävd av tunna trådar av polyeten. Vilken av dem skulle du helst vilja använda?

  Redogör utförligt och nyanserat för de begrepp och modeller som du använder för att motivera vilken av handdukarna du helst skulle vilja använda.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Facit

Betygsgränser

Max: 29,0 (17/7/5)
Medel: 0,0 (0/0/0)
E: 12,0    
D: 15,5 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 19,5 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 22,0 varav 2,5 A-poäng
A: 25,0 varav 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Metallbindning
  2. Vätebindning
  3. Jonbindning
  4. Kovalent bindning
 1. Ca2+ (kalciumjoner) och SO\({\sf _4^{2-}}\) (sulfatjoner)
  1. Metallbindningar
  2. Jonbindningar
  3. van der Waalsbindningar
  4. Vätebindningar
  5. van der Waalsbindningar
  6. Kovalenta bindningar
  1. Syre är mer elektronegativt än svavel
  2. Den är vinklad
  3. Den är plan

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Ledtrådar
  2. Ledtrådar
 1. Ledtrådar