Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemiska beräkningarSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Storhet
 • Mätetal
 • Enhet
 • Atommassa
 • Molekylmassa
 • Formelmassa
 • Substansmängd \((n)\) och mol
 • Molmassa \((M)\) och g/mol
 • Massa \((m)\) och gram (g)
 • Avogadros konstant, \(N_{\text{A}} = 6,022\cdot 10^{23}/\text{mol}\)
 • Kristallvatten
 • Empirisk formel
 • Molekylformel
 • Ekvivalent substansmängd
 • Ekvivalent massa
 • Volym \((V)\) och dm3 = l
 • Koncentration \((c)\) och mol/dm3 = M
 • Masshalt
 • Masshalt i procent
 • w/w-procent och w/v-procent

Du ska också kunna

 • utföra beräkningar på sambandet \(m = Mn\)
 • beräkna empirisk formel och molekylformel.
 • balansera enklare reaktionsformler
 • tillreda eller späda en lösning med önskad koncentration
 • använda utfällningsreaktioner för kvalitativ och kvantitativ analys.