Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling, miniräknare.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­deller, te­o­ri­er och ar­bets­me­to­der

Ele­ven re­do­gör över­sikt­ligt för inne­börden av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Sva­ra på frå­gor om och be­skri­va ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enk­la frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tioner med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Kom­ple­xabe­kan­ta si­tu­a­tionertill­freds­stäl­lan­de

Kom­plexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tionergott

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enk­la re­so­ne­mang

… enkla … väl­grun­da­de …

… ny­an­se­ra­de … väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de …

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­änd­ring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Ele­ven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

med viss sä­ker­hettill stor del

med sä­ker­hettill stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

 

Jag väger samman all den språkliga bedömning jag gjort på de utredande frågorna, och sätter samman dem till en enda bedömning, som jag för in här, och räknar in i slutpoängen på provet.

För A krävs att beräkningarna är tydligt redovisade med korrekta enheter i varje steg i beräkningen.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Vilket pH har en 0,01M HCl-lösning vid 25 °C?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 2. Divätesulfid, H2S, är en svag syra. Teckna uttrycket för syrakonstanten för divätesulfid.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 3. En kaliumhydroxidlösning, KOH(aq), vid 25 °C har koncentrationen 0,00200 M. Beräkna lösningens pH.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/–)

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vilka tre av följande lösningar har sur reaktion?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. En lösning där [H+] = [OH]
  2. En lösning där [H+] = 2,0·10–7mol/dm3
  3. En lösning där [H+] = 2[OH]
  4. En lösning där [H+] = 3,35 · 10–10mol/dm3
  5. En lösning där [OH] = 5,0 · 10–9mol/dm3
 2. Formeln för vätekarbonatjonens, HCO\({\sf _3^-}\), protolys kan skrivas på det här sättet:

  HCO\({\sf _3^-}\) + H2O ⇌ CO\({\sf _3^{2-}}\) + H3O+

  Vilka två av nedanstående påståenden om reaktionen är korrekta?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. HCO\({\sf _3^-}\) och H3O+ är ett syra–bas-par
  2. HCO\({\sf _3^-}\) och H2O är ett syra–bas-par
  3. H2O och CO\({\sf _3^{2-}}\) fungerar som baser i den här reaktionen.
  4. H2O är korresponderande bas till H3O+ i den här reaktionen
  5. HCO\({\sf_3^-}\) är korresponderande bas till CO\({\sf _3^{2-}}\) i den här reaktionen

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Oxalsyra, H2C2O4, är en tvåprotonig organisk syra. När den protolyseras bildas väteoxalatjoner, HC2O\({\sf _4^-}\)
  1. Är väteoxalatjonen en amfolyt? Motivera med reaktionsformler.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  2. Kommer en lösning av natriumväteoxalat att bli sur, neutral eller basisk? Motivera ditt svar med \(\mathrm{p}K\)-värden ur din formelsamling.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/–/1)

 2. I ett försök titrerade man 25,0 ml underklorsyrlighet, HClO(aq) med 0,200 M NaOH(aq) och tog upp följande titrerkurva.
  Titrering av 25,0 ml HClO(aq) med 0,200 M NaOH(aq).
  1. Hur stor volym natriumhydroxidlösning hade tillsatts vid ekvivalenspunkten? (Endast svar behövs.)

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/–/–)

  2. Beräkna koncentrationen på den ursprungliga underklorsyrligheten.

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/–)
   Språk och kommunikation (S1/S1/S1)

  3. Läs av diagrammet och uppskatta underklorsyrlighetens pKa (den står inte med i formelsamlingen). (Endast svar behövs.)

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (–/1/–)

 3. I en citratbuffert utnyttjas den buffrande förmågan hos följande jämviktssystem med divätecitratjoner (C6H7O\({\sf _7^-}\)) och monovätecitratjoner (C6H6O\({\sf _7^{2-}}\)):

  C6H7O\({\sf _7^-}\) + H2O ⇌ C6H6O\({\sf _7^{2-}}\) + H3O+

  Förklara med hjälp av reaktionsformler och Le Chateliers princip varför pH inte förändras nämnvärt i en citratbuffert
  • om man tillsätter en måttlig mängd syra (H3O+) och
  • om man till tillsätter en måttlig mängd bas (OH).

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/1)
   Språk och kommunikation (S1/S1/S1)

 4. I ett försök löste man 2,25 g natriumformiat, NaHCOO(s), i vatten till en total volym på 1,00 dm3. Beräkna lösningens pH. För formiatjonen, HCOO, gäller att \(K_\mathrm{b} = 5,6 \cdot 10^{-11}\mathrm{M}\).

  Analysera och besvara frågor (1/1/1)
  Språk och kommunikation (S1/S1/S1)