Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Nedbrytning av födan

Nedbrytning av födan → makromolekyler → enkla beståndsdelar.

I mag-tarm-kanalen

 1. Kolhydrater bryts ned till glukos.
 2. Fett bryts ned till fettsyror.
 3. Protein bryts ned till aminosyror.

Glukosen, fettsyrorna och aminosyrorna transporteras via blod & lymfa ut till kroppens celler.

Beståndsdelarna transporteras in i cellerna.

 • Över cellmembranet via transportproteiner.

I cytoplasman

Små energimänger utvinns.

 1. Glukos (via s.k. glykolys) bryts ned till pyruvatjoner.
 2. Aminosyror omvandlas till andra aminosyror (transaminering), som i sin tur omvandlas till karboxylsyror + amin (deaminering).

Sammanfattning av de katabola processerna. Sammanfattning av de katabola processerna.

I mitokondrien

Betaoxidation av fettsyror.

 1. Fettsyrorna oxideras stegvis till acetylgrupper.
 2. Acetylgruppen går över till en bärarmolekyl, koenzym A.
  • Acetyl-CoA bildas.

Oxidation av pyruvatjoner:

 • Koldioxid spjälkas av.
 • Kvar blir acetylgrupp, som binds av koenzym A → Acetyl-CoA.

Citronsyracykeln

I citronsyracykeln oxideras acetylgruppen i acetyl-CoA steg för steg.

 • Koldioxid bildas.
 • Väteatomerna tas om hand av en vätebärare, NAD+.
 • NADH bildas.
 • Lite energi utvinns.

Elektrontransportkedjan (andningskedjan)

Sker i mitokondriens inre membran.

Vätet reagerar med syre, vatten bildas.

Den största delen av energin utvinns.

Vad är det för energi som utvinns?