Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Material: Byggsatser för organiska molekyler

Hjälpmedel: Alla tillgängliga anteckningar och kemiböcker

Utförande: Arbeta två och två. Fyll i de tomma luckorna i tabellen. Alla molekylerna ska byggas med hjälp av byggsatsen. Om kolumnen "Visa!" är markerad med ett X, skall ni bygga molekylen och visa upp den för läraren. Hela pappret (ifyllt) skall lämnas in direkt efter laborationen.

Namn: ...................................................................................... Klass: ...................

Alkaner

Namn

Molekylformel

Strukturformel

Visa!

Sign

metan

CH4

Metan

 

 

etan

C2H6

Etan

 

 

propan

 

Propan

 

 

butan

C4H10

 

 

 

 

C5H12

Rita alla möjliga strukturformler och namnge dem!

 

 

 

 

 

Oktan.

X

 

Halogenider

monoklor­metan

CH3Cl

Klormetan.

 

 

 

 

1,1-diklormetan.

 

 

monokloretan

 

 

 

 

1,2-diklorpropan

C3H6Cl2

 

 

 

1-klor-2-metylpropan

 

 

1-klor-2-metylpropan

 

 

 

 

 

 

 

Grenade alkaner

2,2-dimetylbutan

 

 

 

 

3-etyl-3-metylpentan

 

 

 

 

2-etylbutan

(Slamkrypare!)

 

 

X

 

Alkener

eten

C2H4

Eten

 

 

propen

C3H6

 

 

 

1-buten

 

1-buten.

 

 

trans-2-buten

 

 

X

 

cis-2-buten

 

 

X

 

2-metyl-1-buten

 

2-metyl-1-buten.

X

 

Alkyner

etyn

C2H2

Etyn.

X

 

 

 

Propyn.

 

 

Cykloalkaner

cyklopropan

C3H6

Cyklopropan

 

 

cyklobutan

C4H8

 

 

 

 

 

Cyklohexan.

 

 

Arener

bensen

C6H6

 

BensenBensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

metylbensen (toluen)

 

Toluen

 

 

1,2-dimetylbensen

C6H4(CH3)2

 

 

 

1-etyl-3-metylbensen

 

 

 

 

Lite hjälp på vägen

Kolväteserien

antal kol namn
1 metan
etan 
propan 
butan 
pentan 
hexan 
heptan 
oktan 
nonan 
10  dekan 
antal kol namn
11 undekan
12  dodekan 
13  tridekan
14  tetradekan 
15  pentadekan 
16  hexadekan 
17  heptadekan 
18  oktadekan 
19  nondekan 
20  eikosan 
antal kol namn
21  heneikosan
22  dokosan 
30  triakontan 
31  hentriakontan 
32  dotriakontan 
40  tetrakontan 
50  pentakontan 
60  hexakontan 
100  hektan 
132  dotriakontahektan 

Alkylgrupper

Alkan

Formel

Alkylgrupp

Formel

metan

CH4

metyl

-CH3

etan

CH3CH3

etyl

-CH2CH3

propan

CH3CH2CH3

propyl

-CH2CH3CH2

butan

CH3CH2CH2CH3

butyl

-CH2CH3CH2CH2

pentan

CH3CH2CH2CH2CH3

pentyl

-CH2CH3CH2CH2CH2

o.s.v.

...

...

...